Livsforsikring

En arveafgiftsfri investeringsform med skattefrit afkast

Livsforsikring / Investering 

Et tilbud til dem, der vil reducere arveafgiften ”succession”, samt foretage en sikker investering. Mange tilflyttere køber bolig i Frankrig og betaler boligen kontant. Det kan senere vise sig at være en dyr løsning. I det efterfølgende vil vi gøre rede for:

 1. Muligheden for at reducere arveafgiften. 
 2. En simplificeret oversigt over Fransk arveafgifts regler og beregning. Arveafgiftsbeskatningen rammer især hårdt, når arvinger overtager gældfri fast ejendom efter deres forældre, bedsteforældre, søskende, familie eller venner.
 3. Eksempler for at anskueliggøre arveafgiftsberegninger.

1. Muligheden for at undgå, eller mindske, arveafgiften på værdien af Deres ejendom. 

Regler for indgåelse, forrentning og beskatning af livsforsikringer. 

Denne form for livsforsikring vi her vil gøre rede for, er mere et investeringsobjekt end en egentlig forsikring. Forsikringselementet indtræder kun i tilfælde af indskyderens død, og det er kun den indskudte kapital, samt påløbne renter, der udbetales. Der er således ikke en fast forsikringssum, (risikodækning) der udbetales i tilfælde af indskyderens død. Indeståendet på forsikringen kan så til gengæld, til en hver tid, tilbagebetales til indskyderen i tilfælde af, at indskyderen får brug for kapitalen til andet formål.

Indestående på denne type livsforsikringskontrakter er i Frankrig fri af arveafgift. Påløbne renter er efter bestemte regler skatte - og arveafgiftsfrie. Ved at belåne Deres ejendom og placere kapitalen i livsforsikringskontrakter kan indskyderen således frigøre den bundne kapital for arveafgift, samtidig med at foretage en sikker investering. 

 • De belåner ejendommen med det maksimale af, hvad De kan få i lån på Deres ejendom, p.t. er der udbydere der tilbyder 60 til 70% af friværdien i ejendommen. Sikkerhed i livsforsikringskontrakter kan øge belåningen helt op til 100%.
 • Pengene anbringer De i livsforsikringskontrakter. Eventuelt kombineret med andre investeringsmuligheder.
 • De kan oprette så mange livsforsikringskontrakter, som De ønsker. Kapitalen er fri af beskatning.
 • Renterne er fri af beskatning efter 8 år.
 • Kapital og forrentning heraf, vil ikke blive beskattet.
 • Kapital og forrentning heraf vil ikke være omfattet af arveafgift.
 • Hvis De er under 70 år, kan De indbetale op til € 152.500 pr. kontrakt, heraf kan De max indbetale € 30.500 efter Deres fyldte 70. år. 
 • Hvis De er over 70 år, kan De indbetale op til € 30.500 pr. kontrakt. 

Hvis De hæver renterne indenfor den otteårige periode.

 • Kapitalen er altid fri af beskatning. Renterne kan hæves i perioden efter nedenstående tabel.
 • Ophæves kontrakten før de ottende år, skal der betales skat af renterne efter samme tabel. 
% af forrentningen For perioden Alternativ
35%  0 til 4 år Kan medtages i skatteopgørelsen hvis trækprocenten er lavere
15% 4 til 8 år  Kan medtages i skatteopgørelsen hvis trækprocenten er lavere

  Eksempel: 

Hvad kan vi tilbyde

 • Nettoforrentningen var i 2001 5,3%, i 2004 var forrentningen 4%.
 • Er garanteret forrentning svarende til Livre A plus 1% (Livre A er p.t. 1,5 %) Nettoforrentningen er inkl. selskabets adm. omk. 
 • Der betales social skat af renterne (CSG og CRDS (p.t. 10,15%).
 • Et indbetalingsprogram startende med € 76,22 pr måned. 
 • Et indbetalingsprogram startende med € 914,69 pr. år.
 • Én gangs indbetaling på minimum € 762,25.
 • De kan oprette så mange kontrakter, som De ønsker. 
 • Navnet på den begunstigede i policen kan til enhver tid ændres. 
 • Forsikringen kan bruges som sikkerhed for lån i en bank.

Hvad koster det?

 • Oprettelse mellem ca. 4 og 5 % af det / de beløb der indsættes (kan forhandles afhængig af beløbsstørrelse). 
 • Selskabet beregner 0,48% af rentetilskrivningen pr. år. (er modregnet i nettorenten).

I tilfælde af død.

 • Beløb der er placeret i livsforsikringer inden den forsikredes 70. år op til € 152.500 plus påløbne renter, vil ikke blive medregnet, når der skal beregnes arveafgift.
 • Beløb indbetalt efter den forsikredes 70. år op til € 30.500 plus påløbne renter, vil heller ikke blive arveafgiftsbeskattet.

I tilfælde af invaliditet. 

 • Hvis invaliditetsgraden overstiger 66% kan indestående udbetales uden rentebeskatning. 

Formuebeskatning

 • Indestående på livsforsikringskontrakter medregnes til formuen, gælden i ejendommen modsvares. 

Yderligere informationer. 

 • Indestår kapitalen i mere end 8 år, skal der betales 7,5 % i skat af de påløbne renter efter 8 års perioden. Der indrømmes et fradrag pr. år på € 9.150 for par og € 4.575 for enlige.

Vi anbefaler:

Start en kontrakt i god tid, indbetal et minimumsbeløb, så er der altid mulighed for at indsætte ekstra beløb hen ad vejen. Når kontrakten er etableret vil det være ovenstående regler der gælder. Beregningstidspunktet for beskatningsreglerne er altid oprettelsesdatoen for kontrakten, ikke indbetalingstidspunktet.

Myndighederne kan ændre reglerne vedr. livsforsikringer, men ikke reglerne for de allerede indgåede kontrakter.

 

2. FRANSKE ARVEAFGIFTSREGLER OG BEREGNING.

Ægtefæller børn og bedsteforældre 

 • Ægtefællen kan arve op til € 76.000 uden at skulle betale arveafgift.
 • Hvert barn / barnebarn kan arve op til € 46.000 uden at skulle betale arveafgift.
 • Arveafgiften skal betales inden for 6 måneder. Der kan søges henstand (mod betaling).
 • Herefter gælder nedenstående skala - tabel 1 

Tabel 1. Skala for den arveafgift der skal betales mellem ægtefæller og i relation til børn og børnebørn. 

% af kapital  Beløb fra € Beløb op til € Arveafgiftsgrundlag € Betales €
5% 0 7.610 7.610  380,50
10% 7.611  15.000  7.390 739,00
15% 15.001 30.000 15.000 2.250,00
20% 30.001 520.000 490.000  98.000,00
30% 520.001 850.000 330.000  99.000,00
35% 850.001 1.700.000 850.000 297.500,00
40% 1.700.000      

Afgiften er som vist differentieret. 

Søskende
Søskende kan afgiftsfrit arve € 1.500
Herefter gælder nedenstående skala - tabel 2

Tabel 2. Skala for den arveafgift der skal betales mellem søskende:

% af kapital  Beløb fra € Beløb op til €  Arveafgiftsgrundlag € Betales €
35% 1.501 23.000 21.500 7.525
45%  23.000 Arveafgiftspligtige formue Arveafgiftspligtige formue minus 23.000   

  
Ikke slægtninge 
Ikke slægtninge kan afgiftsfrit arve € 1.500
Herefter gælder nedenstående skala – tabel 3

Tabel 3. Skala for den arveafgift der skal betales mellem ikke slægtninge:

% af kapital Beløb fra € Beløb op til €
65%  1.501 Boets arveafgiftspligtige formue

 

3. EKSEMPLER PÅ ARVEAFGIFTSOPGØRELSER   
 
A. EKSEMPEL på boopgørelse med 3 arvinger, ægtefællen til afdøde og 2 børn. 

FORMUEOPGØRELSE

Afgiftspligtig formue i €

Ejendommens værdi  300.000
Bohave  40.000
Indestående på franske konti  20.000
Arveafgiftspligtig formue i alt 360.000

  

Arveafgiftsgrundlag Afgiftsfrie beløb i €

Afgiftspligtige  beløb i €

Ægtefællen kan afgiftsfrit arve   76.000  
Arvingerne (2 børn) kan afgiftsfrit arve hver € 46.000   92.000  
Arveafgiftsfrit beløb i alt   168.000  
Arveafgiftspligtig formue    360.000
Fradrag i alt     -168.000
Formue i alt til arveafgiftsbeskatning    192.000

 

Arveafgiftsopgørelse

% af kapital Fra € Op til € Grundlag for arveafgiftsbeskatning i €   Arveafgift i €
5% 0 7.600  7.610   380,50
10%  7.611 15.000 7.390   739,00
15% 15.001 30.000  15.000 2.250,00
20% 30.001  520.000  162.000 32.400,00
Arveafgift I alt                                                               af €  192.000         Skal betales          € 35.769,50

Samme eksempel, med hvor afdøde ikke var gift og således efterlader 2 arvinger.

Der skal så betales yderligere 20% af € 76.000 svarende til                                                 € 15.200,00
Arveafgift i alt Eks A:                                                                                                               € 50.969,50

Alternativ til eksempel A
Afdøde havde optaget et lån i sin ejendom på € 300.000 og placeret midlerne i livsforsikringskontrakter

FORMUEOPGØRELSE Afgiftsfrie beløb i € Afgiftspligtige beløb i €
Ejendommens værdi   300.000
Lån i ejendom med sikkerhed i livsforsikring   -300.000
Bohave    40.000
Indestående på franske konti   20.000
Indestående i livsforsikringkontrakter ( arveafgiftsfrie ) 300.000  
Arveafgiftspligtig formue i alt   60.000

Arvingerne vil i disse eksempler ikke skulle betale arveafgift idet fradraget overstiger arveafgiftsgrundlagene.

B. EKSEMPEL på boopgørelse med 3 arvinger, ægtefællen til afdøde og 2 børn. 

FORMUEOPGØRELSE

Formue i €

Ejendommens værdi  800.000
Bohave  100.000
Indestående på franske konti  20.000
Arveafgiftspligtig formue i alt 920.000

 

Arveafgiftsgrundlag Afgiftsfrie beløb i €

Afgiftspligtige  beløb i €

Ægtefællen kan afgiftsfrit arve   76.000  
Arvingerne (2 børn) kan afgiftsfrit arve hver € 46.000   92.000  
Arveafgiftsfrit beløb i alt   168.000  
Arveafgiftspligtig formue    920.000
Fradrag i alt     -168.000
Formue i alt til arveafgiftsbeskatning    752.000

 

ARVEAFGIFTSOPGØRELSE EKS B
% af kapital Fra € Op til € Grundlag for arveafgiftsbeskatning i €    Arveafgift i €
5% 0 7.600  7.610    380,50
10%  7.611 15.000 7.390    739,00
15% 15.001 30.000  15.000 2.250,00
20% 30.001  520.000  490.000 32.400,00
30% 520.001 850.000 232.000 69.600
         
Arveafgift i alt                                                                          af  €752.000      Skal betales  € 170.969,50

Samme eksempel, med hvor afdøde ikke var gift og således efterlader 2 arvinger.

Der skal så betales yderligere 30% af € 76.000 svarende til                                             €   22.800,00
Arveafgift i Eksempel B i alt                                                                                                 € 193.769,50

Alternativ til eksempel B. Boopgørelse med 3 arvinger, ægtefælle til afdøde og to børn 

FORMUEOPGØRELSE Alternativ til eks B Afgiftsfrie beløb i €

Afgiftspligtige formue i €

Ejendommens værdi    800.000
Lån i ejendom med sikkerhed i  livsforsikringer   -700.000
Friværdi i ejendom   100.000
Indestående i arveafgiftsfrie livsforsikringsordninger 780.000  
Bohave   100.000
Indestående på franske konti   20.000
Formue total   220.000
Fradrag for arvinger   -168.000
Formue i alt til arveafgiftsbeskating   52.000

 

ARVEAFGIFTSOPGØRELSE EKS B

% af kapital Fra € Op til € Grundlag for arveafgiftsbeskatning i €    Arveafgift i €
5% 0 7.600  7.610    380,50
10%  7.611 15.000 7.390    739,00
15% 15.001 30.000  15.000 2.250,00
20% 30.001  520.000  22.000 4.400,00
Arveafgift i alt                                             af  € 52.000                                 Skal betales         € 7.769,50

Samme eksempel, med hvor afdøde ikke var gift og således efterlader 2 arvinger.

Der skal så betales 20% yderligere arveafgift af € 76.000 svarende til                                € 15.200,00
Arveafgift i alt alternativ eksempel B                                                                                      € 22.969,50