Fromm Forklarer Franske Forsikrings Forhold

I efteråret 2002 gennemførte Club Danois tre møder, hvor Jens Fromm fortalte om sine erfaringer gennem adskillige år som selvstændig assurandør i Sydfrankrig. 
Alle tre møder blev hurtigt overtegnet, hvilket tyder på, at interessen for en belysning af den franske forsikringslovgivning og - praksis er stor. 

Spørgelysten under møderne var enorm, og mængden af dårlige erfaringer, skuffede forventninger og manglende viden om franske forsikringsforhold var overraskende, hvilket fik adskillige til at foreslå, at de mange "informationer" ville blive samlet i en oversigt, som alle Club Danois's medlemmer og andre interesserede kunne drage nytte af. 

Oversigten, eller hæftet, er udgivet sammen med juninummeret af Club Danois´s medlemsblad under titlen "Fromm Forklarer Franske Forsikrings Forhold.   

I oversigten har vi forsøgt  at give en så bred orientering omkring de mange spørgsmål, som skønnes relevante for herboende.

Vi har i følge aftale med Club Danois aftalt at materialet vil blive tilgængeligt på hjemmesiden www.jf-assurances.com hvor ajourføringer og korrektioner vil blive indføjet, efterhånden som de opstår.

Jens Fromm stiller sig i øvrigt gerne til rådighed for besvarelse af alle forsikrings-spørgsmål på telefon 
Tel. 04 9440 6094
Fax 04 9440 6087

e-mail jf@jf-assurances.com                                                                              e-mail fromm@wanadoo.fr  

 Alle oplysninger er baseret på assurandør Jens Fromm's forståelse af den gældende 
forsikringslovgivning og - praksis i Frankrig. 
Jens Fromm har på alle måder søgt at sikre sig rigtigheden af oplysningerne, men kan ikke påtage sig ansvaret for fortolkningen af disse regler eller senere ændringer.
Det anbefales at man sætter sig grundigt ind i de enkelte forsikringsselskabers betingelser, da der kan være store forskelle fra selskab til selskab.

Eftertryk er ikke tilladt og materialet eller uddrag heraf må ikke videregives uden Kildehenvisning

Sidste ajourføring er 15. maj 2003.

 

1. Privat ansvarsforsikring

Deres danske ansvarsforsikring ophører, når De til folkeregisteret i Danmark anmelder adresseændring til Frankrig. (Nogle danske selskaber dækker dog i op til 3 mdr. efter flytning).

Har De tegnet en boligforsikring i Frankrig som "Résidence Principale", det vil sige at De er tilmeldt på adressen, er De mht. ansvarsforsikring normalt forsikret som gennem en familieforsikring i Danmark.

Hvis De i forvejen har en boligforsikring i Frankrig "Résidence Secondaire", for eksempel i forbindelse med feriebolig, skal De, når De tager fast adresse i Frankrig, meddele Deres selskab, at boligen nu er "Principale"

Har De ingen boligforsikring, bør De omgående tegne en ansvarsforsikring. 

Hvis De har hund(e), er denne/disse automatisk medforsikret, når specifikke vilkår overholdes. Enkelte hunde er dog "sortlistet". Spørg Deres assurandør.

Skolesøgende børn skal være dækket af en speciel forsikring.

Har De børn, som De har ansvar for (pasning/pleje etc.), skal dette også anføres i Deres police. 

Hvis De ikke har en privat ansvarsforsikring og forårsager skade på tredje person (f.eks. ved at træde ud foran en cyklist, der derved kommer til skade), risikerer De at pådrage Dem erstatningskrav fra den skadelidte.

Professionel ansvarsforsikring

For selvstændige i Frankrig er det obligatorisk at de skal have en "professionel" ansvarsforsikring. Denne forsikring tegnes ofte igennem brancheforeninger etc. Forhør Dem hos Deres Assurandør der kan rådføre Dem. 

Boligansvarsforsikring

Boligansvarsforsikringen vil som regel være en del af den "pakke", man køber sammen med sin "Multirisque Habitation". 
Hvis man ikke har sin boligansvarsforsikring i orden, vil skader, der påføres personer ved eksempelvis el skader, brand, eksplosion, nedfaldende tagsten etc., ikke være dækket.
Kommer personer til skade på grund af forhold, der kan tilskrives Deres bolig, vil De personligt blive draget til ansvar. 
Har De erhvervet en byggegrund, skal denne ligeledes ansvarsforsikres.


Bygger De nyt hus

Hvis De bygger hus som selvbygger, eller De lader det opføre med lokale håndværkere, som De selv entrerer, så husk at forsikre huset under opførelse.

Ifald det er en entreprenør, der bygger for Dem, plejer han at forsikre, men check hans forsikring.

Det er ligeledes vigtigt at checke om entreprenøren har en forsikring der dækker i garantiperioden (normalt 10 år).

Ovenstående er også vigtigt hvis De lader udføre større ombygninger, etablering af swimmingpool etc.


2.Boligforsikring

Tegning af bolig- og indboforsikring

Skal De oprette en bolig- og indboforsikring, skal følgende oplyses:

 • Ejendommens adresse.
 • Hus eller lejlighed. Hvis det drejer sig om en lejlighed, skal det opgives, hvor mange lejligheder der i alt er i ejendommen samt på hvilken etage, Deres lejlighed ligger.
 • Boligens totale etageareal.
 • Ejer eller lejer. Hvis De ejer et hus, er De propriétaire. Er De lejer, er De locataire. Er De ejer i en bygning med flere ejere, er De co-propriétaire.
 • Er det fast bopæl (Résidence Principale) eller feriebolig (Résidence Secondaire). 
 • Hvis man er Résidence Principale, oplyses længden af perioden, hvor boligen er ubenyttet.
 • Anvendes boligen helt eller delvis til udlejning.
 • Hvor mange rum (pièces) er der i boligen.
 • Grundareal.
 • Er der flere bygninger på grunden, og hvad anvendes de til.
 • Eksterne anlæg og deres anvendelse (støttemure, elinstallationer etc.
 • Garage og garagens placering i forhold til boligen (sikringskravene afhænger af garagens placering).
 • Swimmingpool.
 • Afstand til nærmeste nabo.
 • Anvendes boligen delvis til erhverv.
 • Har De haft anmeldte skader indenfor de seneste to år.
 • Sikringsniveauet af ejendommen/selve boligen/andre bygninger/garagen.
 • Værdi af indbo. (Bemærk, at i Frankrig betragtes køkkenelementer og hårde hvidevarer som indbo).
 • Hvilken andel af indboets værdi udgøres af særlige værdigenstande, objets de valeur/précieux, (smykker, sølvtøj, kunstgenstande, tæpper etc.).


Hvorledes opgøres boligens størrelse?
Det er af stor vigtighed for forsikringens fulde dækning, at boligens størrelse opgøres korrekt. Det er ikke som i Danmark det totale antal kvadratmeter, der er afgørende. I Frankrig optælles antal rum ("pièces"), der er i boligen.

Følgende rum optælles:

 • Antal beboelige rum under 30 kvadratmeter (stuer, soveværelser, gæsteværelser, kontorer, biblioteker etc.) tæller hvert som 1 rum = 1 pièce.
 • Er rummets nettoareal over 30 kvadratmeter, men under 60 kvadratmeter, tælles det som 2 rum = 2 pièce.
 • Er arealet over 60 kvadratmeter, men under 90 kvadratmeter, tælles 3 rum = 3 pièce. Etc. 
 • En hems (repos) tælles også som et beboeligt rum.
 • En lukket veranda beregnes som beboet rum.
 • Køkken, hvis det er over 30 kvadratmeter = 1 pièce. Hvis det er under 30 kvadratmeter medregnes det ikke. Hvis køkkenet er kombineret spisestue/køkken tæller det 1 piéce.
 • Cave, garage, bad og toilet medregnes ikke. 

Man skal være meget omhyggelig med at angive det korrekte antal rum ("pièces"). I Frankrig kan ukorrekt angivelse betyde ingen eller nedsat erstatning, hvis uheldet er ude. 

I en boligforsikring vil der normalt være medforsikret ca. 100 kvadratmeter udenomsplads (varierer fra selskab til selskab). Er der tale om en lejlighed, kan det dække garage, kælderlokaler etc. Drejer det sig om huse eller villaer, vil der her være tale om andre bygninger på grunden, der ikke anvendes til beboelse: garage, redskabsskure etc.


Boligforsikring generelt
Stikledninger, forsyningskabler og rør til og fra huset er normalt ikke dækket. Cykler og lignende er udelukkende tyveriforsikrede, hvis de er låst inde i lejlighed, hus, cave eller garage, og hvis opbevaringsstedet opfylder sikringskravene.
Bygningerne er normalt forsikret for fuld nyværdi (genopførelsesværdien). 
Der findes standardforsikringer og forsikringer med udvidet dækning.
Eksterne installationer, swimmingpool med teknik rum, børn i pleje, skoleforsikring og udlejning af ferielejlighed er optioner, man kan vælge til. De hører ikke med i en standardforsikring.
Kontroller, at De er dækket korrekt. Det sker alt for ofte, at mange opdager, at de ikke er forsikret for det, de troede.
Forsikringer kan indeholde selvrisiko, og prisen vil naturligvis være afhængig af, hvor stor en risiko man selv overtager. 


Boligforsikring, på frank Multirisque Habitation 
En Multirisque Habitation forsikring kan omfatte:
Privat ansvar, boligansvar, vand, brand, storm, eksplosion, implosion, tyveri, hærværk, sne, hagl, naturkatastrofer, el, glas, sanitet, overfald, indbo, herunder særlige værdigenstande, indhold af fryser, retshjælp, swimmingpool, eksterne installationer, skolebørns ansvar, børn i pleje, ansvar for husdyr.

Bemærk, at dækningen af disse områder kan være meget forskellig fra selskab til selskab, og der kan tillige være forskellige udgaver af forsikringerne inden for det samme forsikringsselskab.

Bemærk også, at nogle af dækningsområderne kan være tilvalg og dermed ikke dækket af en standardpolice.


Ved køb af hus eller lejlighed
Når De skal underskrive slutsedlen hos notaren skal De medbringe en "attestation" på, at boligen er forsikret fra overtagelsesdagen. Dette er en dokumentation på at ejendommen kan forsikres samt et bevis over for evt. långiver, at forsikrings-forholdet er i orden.
Køber De en ejerlejlighed, skal De få oplyst, om der findes en ejerforening (syndicat) for ejendommen. Hvis der ikke findes en sådan, så tal med Deres forsikringsselskab. Der kan være problemer med forsikringens dækning, idet ejerforeningen skal have murene, taget og fællesarealerne forsikret.
Der er ofte ingen ejerforening i mindre ejendomme.
De kan tage det som en hovedregel, at hvis der ikke opkræves fællesomkostninger i ejendommen, så er der formodentlig ingen boligforening, og sikkert ingen forsikring. 


Boligens status
Vær ligeledes sikker på, at boligens status er korrekt angivet: "Résidence Principale" eller "Résidence Secondaire". Secondaire er betegnelsen, hvis De benytter boligen lejlighedsvis/feriebolig etc. Principale er, hvis De er tilmeldt på adressen. Hvis det er en principale-bolig, er der normalt indeholdt en privat ansvarsforsikring. Det er der ikke, hvis der er tale om en secondaire-bolig.
Værdien af indbo skal også forsikres korrekt, og ifald De har særlige værdigenstande (smykker, antikviteter etc.), skal andelen oplyses. Hvis De ikke har kvitteringer på Deres værdigenstande, må det anbefales, at man lader en "experte" udarbejde en vurderingsrapport. 
Hvis De udlejer boligen, skal De sikre Dem, at ansvarsforsikringen over for Deres lejere (chambre d'hotes) er i orden.
Swimmingpool og eksterne anlæg bør også være medforsikret. 

Ved tegning af boligforsikring må det tilrådes, at De lader en ansvarlig repræsentant for forsikringsselskabet gennemgå boligen. Vedkommende skal sikre sig at antallet af rum er korrekt anført, samt at boligens sikringsregler er opfyldt. Efter besøget bør De sikre Dem en skriftlig bekræftelse på, at kontrolbesøg har fundet sted.

Boligen og dens forsikringer

Hvor er De tilmeldt

De er tilmeldt adressen som       Deres primære bolig
(Maison Principal)

De bebor adressen
lejlighedsvis
f.eks. som feriebolig
(Maison Secondaire)
De bebor ikke selv
adressen, den er
f.eks. udlejet
(Maison Secondaire)
De ejer et hus/villa *) Maison Principal
Multirisque Habitation
Propriétaire
Maison Secondaire
Multirisque Habitation
Propriétaire
Maison Non Occupant
Multirisque Habitation
Propriétaire
De ejer en  ejer lejlighed i en ejendom, hvor der er flere ejere         *) + **) Appartement Principal
Multirisque Habitation
Co-Proprétaire
Appartement Secondaire
Multirisque Habitation
Co-Propriétaire
Maison Non Occupant
Multirisque Habitation
Co-Propriétaire
De er lejer i et hus/ villa eller lejlighed ***) Appartement Principal
Multirisque Habitation
Locataire
Appartement Secondaire
Multirisque Habitation
Locataire
*) Ved køb af lejlighed eller hus/villa skal De medbringe en "attestation" på at boligen er 
forsikret fra overtagelsesdatoen til notaren den dag, De skriver slutsedlen under. 
Dette er en dokumentation på, at ejendommen kan forsikres samt et bevis over for evt. 
långiver, at forsikringsforholdet er i orden.

**) I ejendomme, hvor der er flere ejere, er der som regel en boligforening, et såkaldt 
"syndicat". Hvis der ikke findes et syndicat for ejendommen, så tal med Deres forsikringsselskab. Der kan være problemer med forsikringens dækning, idet syndicatet skal have murene, taget, fællesarealet samt ejendommens fællesinstallationer ansvarsforsikret. 
Der er ofte ingen lejerforening i mindre ejendomme.
De kan tage som hovedregel, at hvis der ikke betales fællesomkostninger i ejendommen, 
så er der formodentlig ingen boligforening.

***) Som lejer vil udlejer eller udlejningsbureauet ved indgåelse af lejemålet samt en gang årligt se en "attestation" på, at boligen er forsikret.

 

Eksempel på beboelse, der er udregnet til 7 piéces

Hvis rummålene er over 30 kvadratmeter, skal det nøjagtige mål angives.

Stue

32 Kvm

= 2 pièce

 

 

 

Køkken

12 Kvm

 

 

 

 

Toilet

6 Kvm

 

 

 

 

Kontor

8 Kvm

= 1 pièce

 

 

 

Garage

 

 

 

 

      Gang

 

Gang

 

Gæsteværelse

16 Kvm

= 1 pièce

 

 

 

Gæsteværelse

10 Kvm

= 1 pièce

 

 

 

Bad-Toilet

8 Kvm

 

 

 

 

Soveværelse

16 Kvm

= 1pièce

 

 

 

Cave

 

 

 

 

Åben terrasse

60 Kvm

 

 

 

   Lukket veranda

28 Kvm

= 1 piece

 

 

Boligforsikring (tyveri)

Boligens forskellige sikringsniveauer
I Frankrig arbejder man med fire forskellige sikringsniveauer for private boliger. Ud fra oplysninger om boligens geografiske beliggenhed samt størrelsen af den forsikrede indbosum fastlægger forsikringsselskabet, hvilket niveau der kræves opfyldt.


Sikringsniveau "0"
Vinduer: Ingen krav
Hoveddør: 1 lås eller rigel.
Vindues- og dør partier: 1 lås eller rigel. 
Hvis huset forlades under 24 timer: luk/lås alle døre og vinduer.
Hvis huset forlades over 24 timer: luk/lås alle døre og vinduer.


Sikringsniveau "1"
Vinduer: Skodder/antityveriglas eller jerngitter med max. 12 cm mellem stængerne.
Hoveddør: 1 sikkerhedslås.
Vindues- og dør partier: Skodder/antityveriglas eller jerngitter med max. 12 cm mellem stængerne.
Hvis huset forlades under 24 timer: luk/lås alle døre og vinduer.
Hvis huset forlades over 24 timer: luk/lås alle døre og vinduer. Luk skodder og påsæt barrer.

Sikringsniveau "2"
Vinduer: Skodder med 1 jernbarre/antityveri-glas eller jerngitter med max. 12 cm mellem stængerne.
Hoveddør: 2 låse heraf 1 stk. sikkerhedslås/ flerpunktlås.
Vindues- og dørpartier: Skodder med 1 jernbarre/antityveriglas eller jerngitter med max. 12 cm mellem stængerne.
Hvis huset forlades under 24 timer: luk/lås alle døre og vinduer.
Hvis huset forlades over 24 timer: luk/lås alle døre og vinduer. Luk skodder og påsæt barrer. 

Sikringsniveau "3"
Vinduer: Skodder med 1 jernbarre/antityveri-glas eller jerngitter med 12 cm mellem stængerne.
Hoveddør: 2 sikkerhedslåse eller 1 stk. såkaldt 2AP** eller tre punkt lås.
Vindues- og dør partier: Skodder med 1 jernbarre/antityveriglas eller jerngitter med 12 cm mellem stængerne.
Alarmsystem: Alarmsystem tilsluttet en alarmcentral med fjernbetjent overvågning eller opsyn ("gardien" døgnet rundt). 
Hvis huset forlades under 24 timer: luk/lås alle døre og vinduer. Aktiver alarmen.
Hvis huset forlades over 24 timer: luk/lås alle døre og vinduer. Luk skodder og påsæt barrer. Aktiver alarmen.

Obs. Lejligheder, forsynet med stålarmeret dør (15/10 mm) plus sikringsniveau 2, kan under visse betingelser undgå at have alarm.

Tyverisikret/armeret glas:
En rude, der er konstrueret af 2 lag glas á min. 4 mm tykkelse forsynet med 2 lag plastikfilm á 0,4 mm. 
Ofte benyttes den tekniske betegnelse SP10/6/4. 


Garage, terrasse, swimmingpool og havemøbler
De ting, der normalt opbevares i garagen, er dækket af indboforsikringen under forudsætning af, at sikringskravene er opfyldt. 
Særlige værdigenstande er ikke dækket i garagen.
Garagen skal opfylde boligens sikringskrav, hvis der er adgang fra garagen til boligen. Hvis garagen ligger adskilt fra boligen, og boligen ligger i sikringsgruppe 3, er det kun nødvendigt at sikre garagen med kravene fra sikringsgruppe 2. 

Hvis terrassen er lukket, skal sikringen være den samme som for boligen, for at de ting, der står på terrassen, er dækket af indboforsikringen.

Havemøbler, der står uden for det aflukkede hus, er ikke forsikret.

Har huset swimmingpool, skal dette anføres som et specielt punkt ("Multirisque piscine") på kontrakten. Poolens teknik rum vil være omfattet af denne tilføjelse. 

Hvis der på grunden findes eksterne anlæg (springvand, vandfald, støttemure, belysning, port anlæg etc.). og man ønsker disse medforsikret, skal de ekstra forsikres under et specielt punkt ("exterieur"). 

Vigtigt! 
Hvis De bor i Danmark en del af året, men har fast bopæl i Frankrig
I en normal fransk forsikringspolice er der en klausul om, at primærboligen kun må henstå ubeboet et begrænset antal dage. Hvis denne periode overskrides er der ingen tyveridækning.
Nogle selskaber siger 60 dage ad gangen, andre vil maksimalt acceptere, at boligen forlades sammenlagt 90 dage årligt.
Tal med Deres assurandør, hvis denne begrænsning skal ændres.

Tyveridækning af bagage
Nogle boligforsikringer dækker i tilfælde af tyveri af Deres rejsebagage, andre gør ikke. 
Spørg Deres assurandør.
En udvidet boligforsikring dækker f.eks. Deres bagage, når De opholder Dem i en lejet feriebolig, sommerhus, hotel eller lignende.
I de tilfælde, hvor der er dækning, vil dækningen dog være begrænset til et maksimumsbeløb eksempelvis €1.550. 


Bagage i bilen
Bagage i bilen er ikke forsikret på Deres indboforsikring, med mindre dette er nævnt i Deres police. Hos nogle selskaber kan man vælge en beløbsramme til dækning af bagagen. 
Man betaler naturligvis for denne ekstra dækning. 


Til og fra sommerhus
Har De et sommerhus i Danmark, og har De en boligforsikring der, er der mulighed for, at Deres bagagetransport mellem Frankrig og Danmark er dækket gennem den danske sommerhusforsikring.
Spørg Deres danske assurandør, hvorledes reglerne er i selskabet.
Bagagen vil normalt under den danske forsikring være dækket – også i bilen – hvis bagagen opbevares i et fra kabinen adskilt og lukket bagagerum (der må ikke være adgang fra kabinen til bagagerummet). 


Tyveri på gaden
I franske forsikringspolicer er der ingen dækning for tyveri, der sker på gaden.
Dog erstatter selskaberne ofte udskiftning af låse samt nøgler, hvis nøglerne til huset/bilen er blevet stjålet.

Se i øvrigt det specielle afsnit om kreditkort, der i visse tilfælde giver nogen dækning. 

Begrænset tyveridækning i sekundærboliger
Erstatning i forbindelse med tyveri fra en sekundærbolig er i Frankrig sædvanligvis ikke den samme som fra en primærbolig.
I de fleste selskaber dækker man kun skader med 50% af indbo summen.
I andre selskaber er dækningen også 50%, men begrænset til eksempelvis €15.250. 
Alternative limiteringer findes. 

Hvis man ønsker en bedre dækning, må man tale med sin assurandør, der muligvis vil stille yderligere sikringskrav til boligen.

Lav Deres opgørelse korrekt

Det elementære i en boligforsikring (selve huset) er som regel den billigste del. 
Det, der er dyrt, er indboforsikringen. Hvor omfattende er indboet? Og hvilken andel er under betegnelsen "objets de valeur", altså særlige værdigenstande?

Det er tilrådeligt, at De har gjort Dem ulejlighed med at opgøre værdien, inden De kontakter assurandøren. Alt for ofte bliver han mødt med modspørgsmålet: "Hvad synes du?"
Det er uklogt at være underforsikret, men det er heller ikke fornuftigt at være overforsikret.

Eksempel på sikkerhedskrav
Ud fra oplysninger om boligens geografiske beliggenhed samt størrelsen af den forsikrede indbosum fastlægger forsikringsselskabet, hvilket sikkerhedsniveau der kræves opfyldt. 
Indbo sum Zone  Zone  Zone  Zone  Zone 
Op til Euro 1 2 3 4 5
45.900 0 / 1 1 2 2 2
91.800 1 2 2 2 2
153.000 2 2 2 3 3
>153.000*) 3 3 3 3 3
*) kan være kombineret med ekstra sikringskrav, eksempelvis indmuret pengeskab eller særlig beskyttelse afhængig af forsikringsrisikoen.

Ordliste Boligforsikring

Responsible civile privée Personligt ansvar
Protection juridique familiale Retshjælp 
Défense Juridique  Retshjælp 
Protection Juridique automobile Retshjælp
Protection corporelle Personlig tilskadekomst
Mobilier Indbo 
Vol, vandalisme Tyveri, hærværk 
Objets précieux Smykker, etc
Incendie et risques annexes Eksplosion, implosion
Degats des eaux  Vandskade
Catastrophes naturelles Naturkatastrofe
Dommage electriques Elektriske skader
Bris de glaces Glas / Vinduer etc.
Sanitaire Sanitet
Assistance au domicile Assistance 
Tempête, grêle, neige Storm, hagl, sne
Multirisque piscine Swimmingpool
Installations extérieures Udendørs installationer
RC chambres d'hôtes Udlejning af feriebolig
Marchandises en congélateur Indhold i fryser 
Enfants individuelle scolaire Ansvar for skolebørn
Enfants en garde Børn i pleje/pasning

 

Tyveri fra bolig

Bliver De udsat for et tyveri som skal anmeldes til forsikringen, skal De omgående henvende Dem til det lokale politi og her få optaget en rapport. Ofte vil politiet komme til Deres hus for at besøge åstedet, ellers skal De tage ind til det lokale politikontor. I begge tilfælde skal De aflægge en udførlig rapport over uheldet samt redegøre for hvilke effekter der er stjålet samt værdien af det stjålne. Hvis De efterfølgende opdager, at endnu flere effekter er stjålet, skal De også rapportere dette til politiet.
Deres kopi af politirapporten skal herefter snarest videresendes til Deres assurandør, der sikkert vil være behjælpelig med at udfylde den nødvendige skaderapport (constat).

Forsikringsselskabet vil nu henvende sig til en såkaldt "expert", der besøger Dem og opgør skaden.
En "expert" er en uafhængig taksator, der ikke er ansat af forsikringsselskabet, men arbejder selvstændigt. 
Taksatorens første handling er at gennemgå hele boligens sikkerhedsniveau. Samtlige døre, skodder, vinduer etc. bliver vurderet og nedfældet i en rapport, også selv om det er oplagt, hvor tyven er kommet ind. Også antallet af rum ("pièces") bliver optalt. På et eller andet tidspunkt i samtalen vil taksator også spørge om hvor mange dage om året De er bortrejst. Taksatorens rapport danner grundlag for, i hvilket omfang det enkelte forsikringsselskab vil dække eventuel skade. Der er desværre mange eksempler på, at forsikringsselskaber helt afviser at udbetale erstatning, blot fordi et vindue i f.eks. et badeværelse ikke er sikret tilstrækkeligt, eller fordi en skodde er defekt. Det på trods af, at det er tydeligt, at tyven er kommet ind gennem hoveddøren. 
Taksator vil sjældent røbe over for Dem, hvilke observationer han har gjort under sin gennemgang!
Først herefter går han i gang med at registrere. hvilke effekter der er stjålet. Bedst er det at have kvitteringer på det stjålne. I mangel heraf skal man kunne fremvise billeder og give nøjagtig beskrivelse. Mangler man beviser, kan man ofte have store problemer med at få en rimelig dækning af sine tab. 
Taksator udarbejder nu en liste med vurderingspriser, som sendes til selskabet, der på dette grundlag vil vurdere, i hvilket omfang man vil godtgøre den bestjålne sine tab. Denne procedure kan tage kort eller lang tid, alt afhængig af taksators effektivitet og forsikringsselskabets politik. 

Vandskade, elektriske skader etc.
Send omgående en skrivelse til selskabet vedrørende skaden med oplysninger om, hvornår skaden er sket, hvordan den er sket og omfanget af skaden. Hvis det er muligt, så vedlæg også et overslag (devis) over, hvad det vil koste at udbedre skaden. Sørg altid for at have så meget dokumentation som muligt. Selskaberne foretager sig normalt ikke noget, før de har al dokumentation.

Afhængig af skadens omfang vurderer selskabet om de vil sende en taksator eller blot acceptere skaden. 

Der skal ofte udfyldes en skaderapport.
Hvis der er flere parter involveret i skaden (f.eks. ved vandskader i lejligheder), kan tre selskaber være involveret, nemlig ejerforeningen, ejeren af under- eller overboens lejlighed samt Deres eget selskab. I så fald skal alle implicerede parter indgive en skadeanmeldelse

Politirapporten

Måske føler man, at man ved sin rapportafgivning til politiet er løbet ind i sprogproblemer, således at man ikke er 100% sikker på at man har fået sin version af hændelsesforløbet klart frem. Man kan da overveje at skrive en præcis formulering af uheldet på dansk og herefter lade en translatør oversætte til fransk. Denne rapport afleveres så efterfølgende til politiet og til forsikringsselskabet.

 

3. Bilforsikring

Der opereres med forskellige typer automobilforsikring, der hver dækker forskelligt, for eksempel:

Auto 1: Responsabilité Civile: Ansvar

Dette er en ren ansvarsforsikring, der dækker skader som den forsikrede påfører andre, samt vejhjælp og retshjælp.
Vejhjælp dækker transport af bilen samt personlig hjemtransport, hvis bilen befinder sig i en afstand på over 25 km fra bopælsadressen.
Ved færdselsuheld, hvor vognen ikke kan køre sikkert derfra ved egen hjælp, er vejhjælp dækket fra bopælsadressen.

Auto 2: Responsabilité Civile – vol – incendie: Ansvar, tyveri og brand
Svarer til Auto 1, men dækker herudover også skader forårsaget af brand, eksplosion, attentat, storm, hagl, naturkatastrofer samt tyveri af bilen og glasskader.

Auto 2+: Responsabilité Civile – vol – incendie: Ansvar, tyveri og brand 
Denne forsikring svarer til Auto 2, men er udvidet med tyveri af enkeltdele fra bilen og en udvidet glasskadedækning, der også omfatter glas på sidespejle samt glas på signallygter for og bag.

Auto 3: Responsabilité Civile–vol–incendie–dommage toutes accident : Kasko
Dette er en fuld kaskoforsikring, der ud over dækningen fra Auto 2 også dækker skader på bilen hvor skaden kan tilskrives føreren (selvforskyldte skader), samt hærværk.

Auto 3+: Responsabilité Civile–vol–incendie–dommage toutes accident: Kasko
Denne forsikring svarer til Auto 3, men er udvidet med assistance gældende fra bopælsadressen, udvidet glasdækning, der omfatter glas på sidespejle samt glas på signallygter for og bag.
Udvidet nyvognserstatning, dvs. at hvis vognen bliver stjålet eller totalskadet inden for de første 12 måneder (normalt 6 mdr.), vil erstatningen være nyvognsprisen. 

Tilvalg

Til alle fire forsikringstyper kan De vælge følgende option:

 • Førerforsikring, der vil dække €305.000

For forsikringerne Auto 2, Auto 2+, Auto 3 og Auto 3+ kan De vælge følgende optioner:

 • Udvidet forsikring af autoradio personlige effekter €610/€1220 ( Normalt erstattes €305).
 • Personlige effekter: €305/€610/€1220. 
 • Ekstraudstyr som bilen ikke er ”født” med:
  €305/€610/€1220/€2440.
 • Reduktion af selvriskoen med 50%.
 • Udvidelse af selvrisikoen med 50%.

Tegning af bilforsikring
Når De tegner en bilforsikring, skal følgende oplyses:

 • Navn og adresse på registreringsindehaveren.
 • Fødselsdato.
 • Beskæftigelse. F.eks. selvstændig, lønmodtager, pensionist etc.
 • Hvad anvendes bilen til. F.eks. privat, forretning eller privat og forretning.
 • Kopi af Deres og evt. Deres ægtefælles/samlevers kørekort.
 • "Releve de information" dvs. en udtalelse fra tidligere eller nuværende forsikringsselskab om antal års skadefri kørsel. Mest fordelagtige bonustrin er 12 års skadefri kørsel.
 • Bilens pris (nyvognspris).
 • Bilens franske "Carte Grise" eller den danske registreringsattest med følgende oplysninger:
  Første registreringsdato.
  Bilens mærke (f.eks. Mercedes).
  Karosseritype ( coupe 2 dørs, 4 dørs, 5 dørs, cabriolet, etc). 
  Bilens typebetegnelse (f.eks. E 270).
  Motorstørrelse (f.eks. 2,0).
  Benzin eller diesel.
  Stelnummer.
  "Puissance fiscale" – et fransk udtryk for hvilken skatteklasse bilen er placeret i (f.eks. 8CV).
 • Hvilken type forsikring ønsker De: Auto 1, Auto 2, Auto 2+, Auto 3 eller Auto 3+?
 • Ønsker De førerforsikring?
 • Ønsker De udvidet dækning af autoradio?
 • Ønsker De dækning af personlige ejendele i bilen?
 • Ønsker De bilens ekstraudstyr forsikret (navigationsanlæg etc.)?
 • Ønsker De en lavere eller højere selvrisiko

OBS. Er De tilflytter og skal have Deres bil forsikret i Frankrig med maksimal bonus, skal De rette henvendelse til Deres danske forsikringsselskab og her få udstedt en bekræftelse på antal år med skadefri kørsel. Spørg Deres assurandør om formuleringen da en ind rapportering ikke kan ændres. 

Hvad har indflydelse på prisen på en bilforsikring.

 • Ejerens alder.
 • Bopælsadressen. Præmien varierer fra departement til departement.
 • Bilens anvendelse.
 • Bilens nyvognspris.
 • Bilens første indregistreringsdato.
 • Deres beskæftigelse.
 • Antal års skadefri kørsel.
 • Skader inden for de seneste år.
 • Antal forsikringskontrakter De har i samme forsikringsselskab.
 • Valg af "Conducteur exclusive" (hvem der må køre bilen).
 • Valg af forsikringstype.
 • Standard eller udvidet dækning. Udvidet dækning omfatter glasskader til også at indbefatte baglygter, assistance (vejhjælp og hjemtransport) inden for en kortere radius fra hjemmet, 12 måneders nyværdi, samt dækning af ekstraudstyr.
 • Selvrisikobeløbets størrelse.
 • Forsikring af personlige effekter.

Conducteur exclusive
Dette udtryk betyder, at det kun er de i policen nævnte personer, der må føre bilen. Hvis andre fører bilen, er der en forhøjet selvrisiko, dette gælder også ved ansvarsskader. Der findes dog varianter på dette område. I nogle kontrakter stilles der kun krav om, at føreren af bilen skal være over 25 år og have haft kørekort i mere end 3 år. Forhør Dem hos Deres assurandør, hvis De er i tvivl.

Bilen benyttes permanent i Danmark
I henhold til franske forsikringsregler er bilens forsikring ikke længere gyldig efter et antal måneder, hvis bilen befinder sig permanent i udlandet. 
Perioden kan variere fra 3-6 måneder afhængig af selskabet.

Kun få er klar over dette forhold, og så vidt vides er der ikke nogle der har haft uheldige forsikrings-erfaringer på grund af denne begrænsning, når de har haft et mindre færdselsuheld i Danmark.

Skulle man imidlertid blive involveret i en større skade, hvor erstatningsspørgsmålet kan blive af anseelig omfang, er det ikke utænkeligt at det franske selskab vil sætte en undersøgelse i gang, og i så fald vil selskabet have fuld regres mod ejeren af bilen. 

Hvis De har en fransk indregistreret bil holdende i udlandet bør De rådføre Dem med Deres assurandør, og få en skriftlig bekræftelse på selskabets eventuelle indforståelse dermed. 

Bilens ekstraudstyr
Hvis bilen er "født" med navigationsudstyr og radio, er disse dækket af forsikringen.
Er bilen forsynet med ekstraudstyr efter købet, skal dette forsikres under "Udvidet dækning".
Erstatning for autoradio er ofte begrænset.

Erstatnings bil
Der er stor forskel fra selskab til selskab på reglerne for erstatnings bil, hvis man skal undvære sin bil på grund af en trafikskade. 
En fordelagtig forsikring vil tilbyde Dem en erstatnings bil i "værksteds tiden". 
Har De ansvaret eller del af ansvaret for skaden, skal De betale Deres selvrisiko, når erstatnings bilen udleveres. 

Hvis et udenlandsk selskab er indblandet, skal De ligeledes betale Deres selvrisiko, også selv om De ikke er ansvarlig. Når det udenlandske selskab har afregnet skaden med det nationale selskab, bliver selvrisikobeløbet tilbagebetalt. 


Bonusregler

 • Første år betales 100% af præmien
 • efter 1 skadefri år betales 95% af præmien
 • efter 2 skadefri år betales 90% af præmien
 • efter 3 skadefri år betales 85% af præmien
 • efter 4 skadefri år betales 80% af præmien
 • efter 5 skadefri år betales 76% af præmien
 • efter 6 skadefri år betales 72% af præmien
 • efter 7 skadefri år betales 68% af præmien
 • efter 8 skadefri år betales 64% af præmien
 • efter 9 skadefri år betales 60% af præmien
 • efter 10 skadefri år betales 57% af præmien
 • efter 11 skadefri år betales 54% af præmien
 • efter 12 skadefri og efterfølgende år er De elitebilist og betaler 50% af præmien

Hvis De har skader

Hvis De har en skade, som De har fået tilkendt skylden for, vil Deres præmie stige med 25% det efterfølgende år. Har De eksempelvis kørt skadefrit i 9 år og betaler 64% af præmien, vil Deres præmie i det følgende år stige til 64 x 1,25=80% af basispræmien. 
Er De elitebilist og betaler 50%, vil næste præmieopkrævning lyde på 62,5% af basispræmien.

Hvis De har haft et uheld, hvor begge parter har fået tilkendt 50% af skylden, vil Deres præmie kun stige med 12,5%.
I ovennævnte eksempel, hvor De befinder Dem i den gruppe, der betaler 64% af præmien, vil Deres præmie altså stige til 64 x 1,25= 72% af præmien. Som elitebilist vil Deres præmie stige til 56,25%.

Har De haft 3 års skadefri kørsel som elitebilist, har De ret til én selvforskyldt skade, som ikke kommer til at betyde øget præmie.

Eksempel på selvrisiko beløb

Pr. 1. maj 2003

Bilens Klasse Glasskader / lygteskader Tyveri / selvforskyldt skade 
Selskabets kode for bilens værdi etc. Selvrisiko i , hvis der benyttes et værksted, som ikke er anvist af selskabet Selvrisiko i for selvforskyldte skader. Ved "partskader" betales 50%
A 30 150
B 40 180
C 45 230
D 45 300
E 60 460
F 60 500
G 70 610
H 70 690
J 75 760
Y 30 140
Z 30 140
Z 90 2% af bilens værdi
Hvis der anvendes et glasfirma anvist af selskabet, afregner selskabet direkte med glasfirmaet, uden selvrisiko.

Sker skaden udenfor Frankrig, eller De hvis De selv vil vælge værksted, betales selvrisikoen. Glasskaden er ikke bonusbelastende.


"Bonusfrie" og "bonusbelastende" skader.

 • Når De har mere end 15 års skadefri kørsel (dvs. at De har været mindst 3 år i bedste bonusklasse, er De berettiget til én skade, der ikke vil belaste Deres bonustrin.
 • Glasskader belaster ikke bonustrin.
 • Tyveri belaster ikke bonustrin.
 • Selvforskyldte skader belaster bonustrin.
 • Partskader belaster bonustrin.
 • Hærværk belaster bonustrin

Når bilen har "ferie"                                                                                       Hvis bilen ikke benyttes i længere tid kan forsikringen suspenderes, dog minimum for en tre måneders periode. 
Bemærk, at bilen i så tilfælde står uden forsikring. 
For at være dækket for brand og tyveri kan forsikringen ændres fra Auto 3 til Auto 2 i perioden. 

Hvis uheld er ude
I Frankrig er det obligatorisk at have en skadeanmeldelse (Constat) liggende i bilen. 

 • Hvis man er udsat for et uheld, skal begge parter udfylde hver sin halvdel af skadeanmeldelsen med alle de krævede oplysninger. 
 • Vigtigt! Hvis der er vidner, så få deres navn og telefonnummer.
 • Kontroller at modpartens oplysninger er korrekte (bilens registreringsnummer, policenummer kan normalt checkes på den grønne vignet i forruden), førerbevis m.v.).
 • Inden ulykkesstedet forlades, underskriver begge parter skadeanmeldelsen, og hver får en kopi.
 • Hvis man er helt uenig om hændelsesforløbet kan hver part udfylde sin skadeanmeldelse, som underskrives og udveksles.
 • Inden man skriver under, skal man endnu en gang omhyggeligt checke, hvor krydsene er sat.
 • Underskriv aldrig en skadeanmeldelse, hvis De ikke er enig i hændelsesforløbet. En underskrevet skadeanmeldelse er et retsdokument, hvis indhold man ikke kan afvise ved en senere lejlighed uden modpartens accept.
 • Den underskrevne skadeanmeldelse afleveres senest fem dage efter uheldet til Deres assurandør, der herefter vil vejlede Dem i de følgende forholdsregler.
 • De fleste forsikringer er forsynet med en vejhjælpsforsikring. Skal Deres bil transporteres væk i forbindelse med uheldet, så ring til det telefonnummer De normalt har fået udleveret sammen med Deres forsikringsbevis. Det er fornuftigt at klæbe nummeret på indersiden af klappen til handskerummet. Det vil normalt være en person, der også taler engelsk, som besvarer opkaldet. 

Et godt råd!
Rådfør Dem med Deres forsikringsagent, før De anmelder en skade. Få lavet en opgørelse over, hvad anmeldelsen vil koste i relation til selve skadens omkostning, bonustab, selvrisiko etc.

Når De kører i storbyer som Nice, Cannes eller andre udprægede turistbyer, så lås bildørene og rul ruderne op så ingen kan få en arm ind og åbne døren. Alt for mange får stjålet tasker, ure og andre værdigenstande, fordi de ikke er opmærksomme på disse kriminelle elementer der køre op på siden af bilen, når man holder ved et lyskryds eller i en lammet trafik, og river bildøren op, stjæler hvad de kan få fat på, og stikker af på en ventende knallert eller scooter. Ofte kan disse kriminelle være ret voldelige.

 
Bilforsikring
ordliste
Responsabilité Civile Ansvarsforsikring
Assistance  Assistance - vejhjælp 
Defense Juridique Retshjælp (forsvar)
Gie personelle Conducteur Førerforsikring 
Vol, incendie Tyveri, brand
Bris des glaces  Glasskade
Dommages Collisions Delkasko
Dommages toutes Accidents Fuld kasko (alle skader)
Protection Juridique Retshj., forsvar/krav
Carte Grise Indregistreringsattest
Control Technic Teknisk kontrol (syn)
Releve de information Udtalelse om skadefri kørsel (bonustrin)
 

Hvis uheldet er ude - Bilforsikring

Constat - Skadeanmeldelse
En fransk skadeanmeldelse, Constat, indeholder 15 punkter, som alle skal udfyldes af begge parter.

Her en oversættelse af de væsentligste punkter i Constat'et

 1. Uheldsdato.
 2. Uheldssted (land, departement, by).
 3. Sårede (også lettere): ja/nej.
 4. Skader på andre køretøjer end A og B: ja/nej. Skader på andre objekter end disse   køretøjer: ja/nej.
 5. Navne, adresse og telefonnumre på vidner.
 6. Oplysninger om, i hvilket navn bilen er forsikret.
 7. Oplysninger om bilen samt eventuel trailer.
 8. Oplysninger om bilens forsikring.
 9. Oplysninger om, hvem der førte bilen i ulykkesøjeblikket. 
 10. Vis med en pil, hvor på bilen der er sket skader.
 11. Synlige skader på bilen.
 12. Omstændigheder ved uheldet. 

Sæt et kryds i hver af de relevante bokse for at forklare tegningen under punkt 13:

 1. Var bilen parkeret eller holdt den stille (slet den ubenyttede betegnelse).
 2. Forlod bilen en parkeringsplads eller blev døren åbnet (slet den ubenyttede betegnelse).
 3. Var ved at parkere bilen ved vejsiden. 
 4. Var ved at forlade en parkering på privat område eller jordvej.
 5. Var ved at parkere bilen på privat område eller jordvej.
 6. Var ved at køre ind i en rundkørsel.
 7. Kørte inde i en rundkørsel.
 8. Kørte ind i forankørende bil, der kørte i samme retning og samme vejbane.
 9. Kørte i samme retning, men i en anden vejbane.
 10. Vejbaneskift.
 11. Overhaling.
 12. Drejede til højre.
 13. Drejede til venstre.
 14. Bakkede.
 15. Kørte ind i et vejområde, der var reserveret trafik i modsat retning. 
 16. Kom fra højre ind i et vejkryds.
 17. Stoppede ikke for rødt lys.

I den nederste boks anføres det antal kryds, der er markeret under punkterne 1-17.

 • 13. Vis skitse over uheldsstedet. 1) Skitse af vejen. 2) Med pile vises kørselsretningen på køretøjerne. 3) Deres placering i uheldsøjeblikket. 4) Vejtavler. 5) Navne på gader eller veje.
 • 14. Bemærkninger.
 • 15. Begge føreres underskrifter.

Man må aldrig korrigere i en skadeanmeldelse, efter at den er underskrevet og separeret. 

Tyveri af bil

 • Få omgående optaget politirapport
 • Indsend politirapporten til Deres selskab hurtigst muligt. Der går 30 dage, inden den stjålne bil erklæres for stjålet.
 • Selskabet skal senest efter de 30 dage have tilsendt følgende:
  · Dokumentation for at bilen er gældfri.
  · Kvitteringen for bilen.
  · Kvitteringer for evt. forbedringer.
  · Kvitteringer for evt. ekstraudstyr.
  · Dokumentation for antal kørte km. i form af kvittering for control technic.
  · Carte Grise (bilens indregistreringsattest).
  · Nøglerne til bilen.

Gode råd

 • Opbevar altid et lille engangskamera i bilens handskerum. I en efterfølgende diskussion om ansvarsfordeling kan billeder af ulykkesstedet, bilernes placering, vejtavlers tilstedeværelse etc. være til stor hjælp.
 • Hav altid en kuglepen og en skadeanmeldelse i bilen og udfyld punkterne 6, 7 og 8 på forhånd - der er altid nok at skulle koncentrere sig om, hvis man er involveret i et uheld.
 • Hvis arealet til at lave en tegning over uheldsstedet ikke er tilstrækkelig stor, så kan man tegne på et separat stykke papir. Man kan tilføje ekstra oplysninger i et sprog, som man er fortrolig med.

4. SYGEFORSIKRING

CPAM  Caisse Primaire d'Assurance Maladie  "Den franske sygekasse"

Fra 1. januar 2000 blev det obligatorisk for alle, der er fast bosiddende i Frankrig, at lade sig registrere i CPAM.

Hos nogle herboende udlændinge hersker der fortsat en del diskussion om dette påbud, hvilket ikke mindst skyldes, at der blandt embedsmændene i CPAM heller ikke er fuld kendskab eller enighed om fortolkningen af loven. Men lovens tekst er klar: Man skal være medlem.

Når mange vægrer sig ved at søge optagelse, skyldes det ikke mindst, at "sygekassekontingentet" opkræves som 8% af den skattepligtige indkomst minus et bundfradrag som p.t. udgør €6.403 for enlige og €9.604 for ægtepar, og for mange indtægter kan beregnes, at det vil være billigere at klare sig med en privat tegnet forsikring. Lovmæssigt er der imidlertid ingen tvivl: det er obligatorisk at lade sig registrere. 

Personer, der oppebærer dansk folkepension eller invalidepension (men ikke efterløn), samt deres ægtefæller vil gratis kunne blive optaget i CPAM. Dette er ikke en "gave" fra det franske samfund, men skyldes, at Frankrig får sine udgifter i forbindelse med pensionisters eventuelle sygeudgifter refunderet af den danske stat.

En forudsætning er, at man fra Danmark medbringer en såkaldt E121-blanket (udstedes af de sociale myndigheder i Danmark, når man anmelder flytning til et EU-land). Selv om kun den ene ægtefælle modtager folkepension, skal den anden ægtefælle også rekvirere en E121 i Danmark. 

Folkepensionsalderen i Danmark er 67 år for personer født før 1.7.1939. For personer født efter denne dato er pensionsalderen 65 år. 

Betalingen af de 8% bortfalder den dag, at blot den ene ægtefælle bliver folkepensionist. Men bemærk: hvis den ældste ægtefælle dør, og den anden ægtefælle endnu ikke modtager folkepension, så er den længstlevende pludselig ikke længere dækket af    CPAM - forsikringen. Skulle dette ske, skal man hurtigst muligt rette henvendelse til CPAM for selvstændig at blive registreret i systemet og herefter fremover betale de 8% indtil den dag, man selv bliver folkepensionist. 


Specielt for tilflyttere
Som beskrevet opkræves "sygekassekontingentet" som 8% af den skattepligtige indkomst. Indkomståret er det foregående kalenderår. 
For tilflyttere, der ikke er fyldt 67 år, betyder dette, at man skal betale det sociale bidrag på basis af det foregående års indtægt i eksempelvis Danmark. 
For mange kan dette udgøre et betragteligt beløb, specielt hvis man i sit seneste opholds år i Danmark har fået udbetalt fratrædelsesgodtgørelse eller lignende. 

Da dette forhold er i åbenbar modstrid med dobbeltbeskatningsaftalens bestemmelser (der er jo betalt sociale bidrag af beløbet i Danmark), pågår der p.t. drøftelser omkring dette forhold.

Mange vælger at "trække" tilmeldingstidspunktet, indtil man får et mere rimeligt beregningsgrundlag, men det må under alle omstændigheder tilrådes at man søger lokal bistand evt. Deres assurandør omkring problemet for at erfare de seneste fortolkninger.


Sådan fungerer CPAM
Den offentlige franske sygeforsikring virker meget anderledes end det danske system. Det er en kombination af offentlig og privat betaling.

Umiddelbart ser det ud som om CPAM dækker 70%. Resten betaler man selv. 

Reglerne kræver dog en længere forklaring, idet CPAM opererer ud fra en officiel prisliste, konventionstaksten, der bestemmer, hvilket tilskud den enkelte får afhængig af sygdommens art, specialistens pris etc.
Under konventionstaksten har alle former for behandling en kode, der afregningsmæssigt referer til bestemte beløb. Det er disse takster, der sædvanligvis ydes eksempelvis 70% tilskud til.

Lægerne i Frankrig er inddelt i tre forskellige sektorer, hvoraf læger i sektor 1, "Conventionné Honoraires Fixe" (de fleste alm. praktiserende læger og enkelte speciallæger), arbejder ud fra den officielle prisliste. 

Lægerne i sektor 2, "Conventionné Honoraires Libres", fastsætter selv deres honorarer. Gruppe 2 omfatter speciallæger, hospitalslæger samt nogle praktiserende læger. Tilskud fra CPAM ydes kun på konventions-taksten og vil således i de fleste tilfælde være et begrænset beløb. 

Læger i gruppe 3, "Non Conventionnés", er sjældne, og CPAM yder ingen eller kun ringe tilskud til denne gruppe.

Hospitalsomkostninger er dækket med ca. 80%. Store operationer er dækket 100%, men også på hospitalerne melder sig ofte et krav om betaling for journalføring, kirurgers og narkoselægers ekstrahonorarer, eneværelse etc., etc. 

I forbindelse med ambulant behandling refunderes udgifter til sygeplejerske, fysioterapi og laboratorie- undersøgelser med 60%, mens der gives 70% tilskud til røntgen og scanning.

Medicintilskuddet varierer mellem 65% (hvid etiket) og 35% (blå etiket) afhængig af medicinens art. Disse refusionstakster kan ændres. CPAM har således for nylig helt uden varsel overført 617 "hvide etiketter" til "blå etiketter".


Indmeldelse i CPAM
Hvis De har erhvervet et Carte de Séjour og dermed har taget permanent ophold i Frankrig, skal De tilmelde Dem den lokale CPAM-afdeling. Se adressen i telefonbogen under Caisse Primaire d'Assurances Maladie eller forhør Dem på det lokale borgmesterkontor.

Permanent ophold defineres ved at De har opholdt Dem mere end tre måneder i Frankrig. 

Ved tilmeldingen skal De medbringe følgende papirer:

 •  Hvis De er berettiget til offentlig sygesikring fra Danmark (folkepension eller lignende), skal De medbringe Deres, samt evt. ægtefælles E121-erklæring. 
 • Seneste danske skattebillet (ikke nødvendig, hvis De har en E121-erklæring). Hvis De indmelder Dem før den 1. oktober i f.eks. 2003, skal skatte-billetten for 2001 medbringes. Er det efter 1. oktober 2003, skal De præsentere 2002-skatte-billetten.
 • Deres danske pas.
 • Dåbs - og vielsesattester (oversat til fransk af autoriseret translatør).
 • Carte de Séjour. Dette dokument er ikke længere et krav.
 • El - eller telefonregning max. 3 mdr. gammel.
 • Rib fra banken (= Relevé d'Identité Bancaire. Findes bagest i Deres checkhæfte og svarer til en tilmeldingsformular til det franske PBS-system)

Når De har afleveret Deres papirer hos CPAM, så husk at få en "attestation". Denne bekræftelse er Deres bevis på, at De er under optagelse i CPAM. Det er samtidig et bevis over for Deres forsikringsselskab på, at De allerede er optaget eller er under registrering. 

Carte de Séjour                                                                                          Ligesom man skal tilmelde sig folkeregisteret, når man tager fast ophold i Danmark, således skal man i Frankrig omgående henvende sig på borgmester-kontoret ("Mairie") i sin bopælskommune for at anmode om et Carte de Séjour, som er Deres opholdstilladelse og identifikationspapirer. Normalt vil denne opholdstilladelse blive tildelt for fem år, hvorefter man igen skal søge. Nogle kommuner er fortsat meget bureaukratisk med hensyn til krav om dokumentation, mens andre på det seneste har løsnet noget på kravene.

NYT - 2004;    NYT 2004

Det er ikke længere påkrævet at søge Carte de Sejour i Frankrig. Fremover afløses dette dokument af Deres rejsepas.

Hvis De af en eller anden grund stadig ønsker at erhverve et Carte de Sejour, er fremgangsmåden følgende:

Ved Deres første henvendelse bør De minimum medbringe:

 • Deres danske pas.
 • Eventuelle E-erklæringer fra de danske myndigheder.
 • Dokumentation for, at De har en gyldig sygeforsikring.
 • Dokumentation for fransk bankkonto og/eller beviser for Deres økonomiske forhold (f.eks. bevis for, at De modtager pension fra Danmark). 
 • Dåb - og vielsesattester (ikke alle kræver i dag oversættelse til fransk, men det gør CPAM fortsat, så De skal have det gjort alligevel).
 • El - eller telefonregning. 
 • 3 stk. Pasfotos.
 • 2 stk. adresserede kuverter til Deres egen adresse.

Kommunerne er som regel meget hjælpsomme, også selv om man ikke er fortrolig med det franske sprog. 

Undtagelser
I denne information har vi koncentreret os omkring de hyppigst forekommende grupper af CPAM - medlemmer.

Der er specielle fremgangsmåder for:

 • Udsendte medarbejdere, udstationerede arbejdstagere eller "grænsearbejdere.
 • Personer, der er på understøttelse i Danmark, men opholder sig i Frankrig.
 • Familie (børn) til personer, der bor og betaler skat i Danmark.
 • Etc.

Spørg Deres assurandør eller henvend Dem til "Den Sociale Sikringsstyrelse" i Danmark, telefon 33 95 50 00 (hverdage 10-14).

Inden De kontakter CPAM
Reglerne og aftalerne vedr. sygesikring mellem de øvrige europæiske lande og Frankrig er under stadig revision.
Derfor er det tilrådeligt, at De rådfører Dem med Deres assurandør, inden De melder Dem hos CPAM. 

Dækning uden for Frankrig
Hvis De rejser uden for Frankrig til et af nedennævnte lande, skal De på det lokale      CPAM - kontor få udstedt en såkaldt E111-blanket. Denne blanket vil give Dem ret til nød behandling inden for de såkaldte EU / EØS-lande.

I denne gruppe er for tiden følgende EU-lande:
Belgien, Danmark, England, Finland, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland og Østrig. Endvidere omfatter ordningen uden for EU: Island, Norge, Liechtenstein samt Schweiz.

I disse lande giver Deres E111-blanket adgang til 100% dækning af omkostningerne ved nød behandling. 

De er ikke dækket for hjemtransport til Frankrig, og De er normal ikke dækket for planlagt behandling i udlandet.

Der er ingen CPAM - dækning uden for ovennævnte lande.                                        For de franske kolonier gælder specielle regler.

Planlagt behandling uden for Frankrig
Der er på det seneste åbnet mulighed for, at De nu kan blive behandlet uden for Frankrig, hvis der foreligger en rimelig begrundelse herfor f.eks. sociale eller behandlingsmæssige årsager.
Fremgangsmåden er, at De gennem Deres læge ansøger CPAM om en E112, der giver Dem ret til planlagt behandling i det bestemte EU / EØS - land, De ønsker at blive behandlet i.
E112 er en betalingsgaranti, der er fastlagt efter regler aftalt mellem EU / EØS - landene.
Hvis De får brug for at lade Dem behandle uden for Frankrig, så spørg Deres læge til råds eller henvend Dem til CPAM eller Deres assurandør. 

Den offentlige sygesikring i Danmark ophører på fraflytningsdagen.
Når De til folkeregisteret i Danmark har anmeldt flytning til udlandet, er Deres danske sygesikring annulleret. 

Normalt vil fraflytningskommunen udstede en E104, der er en dokumentation på, at man har været medlem af den danske sygesikring og derfor er berettiget til at blive optaget som medlem i et andet EU / EØS - land uden karenstid. En E104 er ikke adgangsgivende til sygesikring betalt af Danmark. 

Praksis viser desværre, at Frankrig som regel ikke anerkender denne blanket som direkte adgangsgivende til det offentlige franske sygeforsikringssystem. 

Enkelte kommuner udsteder i stedet en E111, der eksempelvis er gyldig i 14 dage efter fraflytningen fra Danmark, men efter oplysning fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Danmark er dette nærmere en undtagelse end en regel. Ministeriet blander sig normalt ikke i kommunernes dispositioner på dette område.                                                         En E111 gælder udelukkende for nød behandling. Der er dog henstillet til kommunerne at udstede en E111 i overgangsperioden, så danskere ikke falder mellem 2 stole imellem de to landes sygesystemer. 

Det kan synes absurd, at man ikke kan blive optaget hos CPAM, uden at man har en fransk opholdstilladelse (Carte de Séjour). Og man kan ikke få et Carte de Séjour, uden at man kan bevise at man sygeforsikret enten gennem udflytterlandet (folkepensionister) eller gennem en privat sygeforsikring! 

Dette SKULLE imidlertid være afhjulpet ved, at kravet om Carte de Sejour er bortfaldet. Men nogen steder stilles der krav om, at man har opholdt sig i Frankrig i over tre måneder. 

Hvis man effektivt vil skære igennem denne problematik, kan man hos nogle forsikringsselskaber til en rimelig pris tegne en "indslusningsforsikring". Når man kan dokumentere optagelse i CPAM, bliver denne forsikring automatisk ændret til en Top-Op forsikring der er et supplement til den offentlige sygeforsikring. Eventuel for meget betalt saldo bliver refunderet. 

Carte Vitale
Når man er blevet medlem af CPAM, bør man inden for rimelig tid forvente tilsendt et lille grønt Carte Vitale, som er af samme størrelse og materiale som et normalt kreditkort. Når vi understreger "bør", så skyldes det, at også her kan der meget ofte gå fransk bureaukrati i sagen, og man må væbne sig med tålmodighed. Der er eksempler på, at medlemmer er blevet bedt om at genfremsende hele bundtet af attester tre gange, men fortsat venter på tredje år på det lille kort. 

Har man fået sit Carte Vitale, går mange ting meget lettere. Er man hos lægen og her skal betale €20 for konsultationen, så afleverer man sit Carte Vitale som lægen stikker i sin kreditkortmaskine, og vupti, så overføres der 70% = €14 til hans konto fra CPAM, og patienten betaler restbeløbet på €6. Nul papirarbejde. På samme måde på apoteket. Også her fratrækker man sygekassens beløb med det samme.

Indtil man får sit Carte Vitale, kan man løbe ind i ubehagelige financielle problemer, hvis man kommer på sygehuset og skal gennemgå et større behandling. Her er det vigtigt at have en velpolstret tegnebog som ledsager. Hospitalet vil ret sikkert stille krav om deponering af hele den beregnede udgift, og inden man forlader hospitalet, skal regnskabet gøres op, og man må selv punge ud med hele beløbet. Man må så selv henvende sig til CPAM for at få det refusionsbeløb, man er berettiget til.

Oversigt over refusionsregler for den offentlige franske "sygeforsikring" (CPAM)
Oversigten er vejledende

Ydelser Refusioner fra CPAM i % Egenbetaling
Almen praktiserende læger 70% 30%
Speciallæger 70% 30%
Sygepleje, fysioterapi 60% 40%
Laboratorium 60% 40%
Røntgen / Scanning 70% 30%
Medicin med blå etiket 35% 65%
Medicin med hvid etiket 65% 35%
Hospital / Klinik

Indlæggelse i op til 31 dage

Uden indgreb over K50*)

80% 20% plus €50-70 pr. dag

Journalføring €10 pr. dag

plus lægens ekstrahonorar

Hospital / Klinik

Indlæggelse i op til 31 dage

med indgreb over K50*)

 

100%

 

0% plus €50-70 pr. dag

Journalføring €10 pr. dag

plus lægens ekstrahonorar

Hospital / Klinik  

Indlæggelse over til 31 dage

 

 

 

100%

 

 

0% plus €50-70 pr. dag

Journalføring €10 pr. dag

plus lægens ekstrahonorar

 

Eksempel på refusion fra CPAM i forbindelse med indlæggelse 
på offentligt hospital i 10 dage til observation på medicinsk afdeling. 

Priser pr. dag i Euro Udgift i alt   CPAM refunderer Deres egen udgift
 

Euro

% Euro % Euro
Dagspris 603,6

6.036,00

80 4.828,80 20 1.207,20
Journalføring 10,67 106,70 0   100 106,70
Enestue 68,60 686,00 0   100 686
Udgifter i alt i Euro     4.828,80   865,88

 

Eksempel på refusion fra CPAM i forbindelse med indlæggelse 
på privatklinik i 4 dage for en mindre operation.

Priser pr. dag i Euro Udgift i alt  CPAM refunderer Deres egen udgift
  Euro % Euro % Euro
Dagspris 76,38 305,52 100 305,52 0 0
Journalføring 10,67 42,68 0 0 100 42,68
Enestue 68,80 274,40 0 0 100 274,40
Operation:          
Operations sal 348,20 100 348,20 0 0
Basishonorar Kirurg 167,08 100 167,08 0 0
Ekstra honorar Kirurg 457,35 0 0 100 457,35
Basishonorar Narkoselæge 73,10 100  73,10 0 0
Ekstrahonorar Narkoselæge 91,45 0  0 100 91,45
Udgifter i alt i Euro 1.759,78   893,90   865,88

Hvorledes De kan forsikre Dem for udgifterne, der måtte opstå i forbindelse med sygdom eller ulykke, handler det næste afsnit om.                

TOP - OP Forsikring

Der er et udbredt marked for sygeforsikringer som supplement til det offentlige franske sygesystem.
Betegnelserne for disse forsikringer er mange, bl.a. "Top-Op forsikring”, "Top-Up forsikring" "Komplementærforsikring", "Tillægsforsikring" eller den franske betegnelse "Mutuelle". Vi vil i det videre forløb benytte betegnelsen "Top-Op forsikring".

Alle Top - Op forsikringer har det til fælles, at de helt eller delvist dækker den del af regningen, som ikke bliver refunderet af CPAM. 

Top - Op forsikringer giver sædvanligvis kun tilskud til behandlinger, medicin etc., som er tilskudsberettiget under CPAM.

De franske Top - Op forsikringer, "Mutuelle", er opbygget således, at de dækker i forhold til konventionstaksten. Derfor ser man ofte franskmænd forsikre sig for 100%, 150%, 300%, ja helt op til 1000% i forhold til konventionstaksten. Det kræver god indsigt i systemets virkemåde, hvis man vil sikre sig effektivt med en fransk Top-Op forsikring. 

Inden for de øvrige udbydere af Top - Op forsikringer findes der et utal af varianter af dækning, og forsikringerne er i opbygning og virkemåde forskellig fra selskab til selskab. Forskellene er udelukkende et spørgsmål om, hvor stor en del af regningen De selv skal betale, efter De har fået refusion fra CPAM og fra Deres forsikringsselskab. 

 •   Nogle forsikringsselskaber opererer ud fra den offentlige prisliste (konventionstaksterne) og refunderer en del af den.
 • Andre fastsætter maksimumsbeløb for de enkelte behandlinger.
 • Enkelte selskaber betaler hele differencen.

Hvilke krav ønsker De opfyldt med Deres Top - Op forsikring?
Der er mange spørgsmål, som melder sig, når man skal tegne en Top-Op forsikring, og det betaler sig grundigt at overveje, hvilken dækning og sikkerhed man ønsker.

 • Kræves helbredsundersøgelse inden optagelse?
 • Hvilke forbehold er der fra selskabets side ved optagelse?
 • Er der aldersgrænse ved optagelse?
 • Hvorledes er kontingentet, når jeg bliver ældre?
 • Er der en karantæneperiode inden fuld dækning?
 • Hvorledes er skadebehandlingen?
 • Forstår jeg policens betingelser?
 • Kan forsikringen opsiges fra selskabets side på grund af skader? eller på grund af alder?
 • Kan jeg få hjælp i forbindelse med hospitalsindlæggelse?
  · Er der 24 timers vagtcentral?
 • Er jeg fortrolig med det sprog, der tales på vagtcentralen?
 • Kan forsikringen suppleres med rejseforsikring?
 • Hvilke omkostninger dækkes, og hvor stor en del af omkostningerne dækkes?
 • Har jeg frit lægevalg?
 • Har jeg frit hospitalsvalg?
 • Kan jeg selv bestemme, i hvilket land jeg vil behandles?
 • Kan jeg vælge behandling på privathospital?
 • Er udgifter til medicinsk evakuering dækket?
 • Dækkes udgifter til tandbehandling?
 • Hvorledes dækkes udgifter til briller?
 • Hvad med hjemtransport?
 • Hvilket geografisk område ønsker jeg dækket?
 • Etc., etc. 

Eksempler på forskellige Top - Op forsikringer

Som eksempel på, hvorledes en Top Op forsikring kan "skræddersyes" til individuelle ønsker, vises her forskellene mellem forskellige udbygningstrin:

Forsikring A. 

Fokus på dækning af hospitalsomkostninger. 
Dækker kun i Frankrig. 
Forsikringen kan udvides til at omfatte international dækning. 
Forsikringen kan kombineres med en årlig rejseforsikring. 

Krav for optagelse:

 •   Ingen helbredsundersøgelse.
 • Ingen aldersgrænse.
 • Ingen karenstid.
 •   Medlemskab af CPAM.
 • Forsikringssum: €160.000 pr. år pr. forsikret person.
 • Selvrisiko: Ingen selvrisiko.

Hospitalsdækning:
Forsikringen dækker den fulde difference mellem tilskuddet fra CPAM og de aktuelle omkostninger. Følgende omkostninger dækkes i forbindelse med hospitalsindlæggelse  (før, under og efter):

 • Læger eller specialisters honorarer, diagno-sticering, behandlingsprocedurer, hospitals-ophold og pleje af kvalificeret plejepersonale i forbindelse med indlæggelse og ophold på hospital.
 • Rejse- og opholdsomkostninger for ægtefælle eller forældre til børn for at besøge den forsikrede, der er indlagt på et hospital som patient.
 • Eneværelse på hospital (max. 30 dage pr. sygdomsforløb).
 • Forplejning på hospital.
 • Graviditets- og fødselsomkostninger (både rutine og komplikationer). Kun dækket op til €600.
 • Lokale ambulanceomkostninger.
 • Hjemmepleje, hvis dette er ordineret og under kontrol af læge eller specialist. (Max. 30 dage pr. sygdomsforløb)
 • Fysioterapi i forbindelse med en hospitalsindlæggelse ordineret og under kontrol af en læge eller specialist. (Max. 30 dage pr. sygdoms-forløb). 
 • Registreret rekreationshjem, hvis dette er ordineret og under kontrol af en læge eller specialist. (Max. 30 dage pr. sygdomsforløb).
 • Læge- eller specialistkonsultationer, diagnosticeringsomkostninger, røntgen etc. Før hospitalsindlæggelse og for en periode på max. 90 dage efter udskrivningen fra hospitalet.
 • Ambulant behandling i forbindelse med hospitalsindlæggelse ved behandlinger på hospital/klinik, hvis det er ordineret af en læge eller specialist, dækkes den fulde difference mellem tilskuddet fra CPAM og de aktuelle omkostninger.
 • Tandlægebehandling: Ingen dækning.

Forsikring B. 
Bred dækning af flere typer omkostninger. 
Dækker kun i Frankrig. 
Forsikringen kan udvides til at omfatte international dækning. 
Forsikringen bør kombineres med en årlig rejseforsikring.

Optagelsesbetingelser og dækning som forsikring A med følgende udvidelser:

Hospitals behandling: som forsikring A

Ambulant behandling:
Her dækkes yderlig den fulde difference mellem tilskuddet fra CPAM og de aktuelle omkostninger:

 • Behandlinger hos praktiserende læger inden for den enkelte læges speciale.
 • Rutinebesøg hos praktiserende læger, specialister eller konsulenter.
 • Lægeordineret medicin.
 • Ikke-hospital relateret diagnosticering, scanning, røntgen, echographi etc.
 • Fysioterapi ordineret af læge.
 • Tandbehandling:
  Rutinebesøg hos tandlægen op til €450 pr. år (kronearbejde er begrænset til €225).
 • Nødbehandling hos tandlægen dækkes fuldt ud. 
 •  

Forsikring C. Indslusningsforsikring.
For personer, der endnu ikke er registreret i CPAM, men afventer optagelse i CPAM.
Dækker kun i Frankrig.

Forsikringen er en midlertidig forsikring, der er baseret på forventet medlemskab af CPAM. Forsikringen er således ikke en Top - Op forsikring.                                           Forsikringen kan tegnes for 1 år. 

Krav for optagelse:

 • Ingen helbredsundersøgelse.
 • Ingen aldersgrænse.
 • Ingen karenstid.
 • Forsikringssum: €80.000 pr. år pr. forsikret person.
 • Selvrisiko: Ingen selvrisiko. (hvis forsikringen udvides til at omfatte ambulant behandling, er der en selvrisiko på €120 for hvert ambulant sygdomsforløb).

1. Som Hospitalsforsikring giver denne forsikringen fuld dækning for:

 • Hospitalsomkostninger.
 • Hjemmepleje i op til 30 dage.
 • Ambulancetransport.
 • Fysioterapi.
 • Efterbehandling efter hospitalsophold.
 • Ulykkesskader på tænder.

2. Forsikringen kan udvides med dækning af ambulant behandling

Denne forsikring giver samme dækning som C1 plus følgende ydelser:

 • Almindelig lægebehandling.
 • Speciallægebehandling og fysioterapi.
 • Medicin.
 • Kiropraktik, osteopati, akupunktur og homøopati.
 • Bemærk: En indslusningsforsikring dækker kun i Frankrig. Nødbehandling uden for Frankrig er ikke dækket.
  For dem, der vil være dækket under rejse, kan der til vælges en rejseforsikring. I denne kombination opnås en billig international sygeforsikring. 

Forsikring D. 
Bredt dækkende international sygeforsikring. Dækker over hele verden. 
Forudsætter ikke medlemskab af CPAM og kan vælges af dem, der af en eller anden grund ikke kan optages i CPAM.

Kan også vælges som indslusningsforsikring for dem, der rejser meget. 

Dækker som forsikring A og B med følgende udvidelser:

 • Forsikringssum: €400.000 pr. år pr. forsikret person
 • Selvrisiko: €120 pr. sygdomsforløb.

Principielle forskelle:

 • Forsikring D er en international sygeforsikring der, når man er fastboende i Danmark eller i Frankrig, dækker på rejse over hele verden.
 • Forsikringen dækker hele verden.
 • Forsikringen dækker ligeledes "medicinsk evakuering", dvs. udgifter i forbindelse med transport, hvis der ikke er mulighed for kvalificeret behandling på den destination, hvor De måtte løbe ind i problemer.
 • Yderligere udvidelser er inkluderet: 
 • Udgifter til akupunktør, kiropraktor, homøopat og osteopat er dækket med max. €400.
 • Dækning af graviditets- og fødselsomkostninger er udvidet.
 • Hvis behandling foretages på et hospital/institution, hvor forsikrede ikke skal betale, udbetales op til €120 pr. dag (max. 31 dage).
 • Maksimumsbeløbet for tandlægebehandling er øget til €800 pr. år.
 • Udgifter til begravelse er dækket med op til €4000. 
 • Ulykkesforsikring med dækning op til €80.000.

 

  JF-ASSURANCES

TILBYDER

Sygeforsikringer 

 • Top - Op sygeforsikringer
  For dem der er medlem af den offentlige franske sygeforsikringsordning CPAM.
  Forsikringerne dækker differencen mellem CPAM's refusion og de faktiske omkostninger.

 • "Indslusningsforsikring"
  For dem der påtænker at tilmelde sig, eller er under optagelse i den offentlige franske sygeforsikringsordning. 

 • Fuldt dækkende international sygeforsikringer
  For dem der ikke er dækket af et offentligt sygeforsikringssystem

 • Rejseforsikringer
  Rejseforsikringer for specifikke rejser og årlige rejseforsikringer eller som tillæg til en sygeforsikring. 

Boligforsikringer

 • Bygningsforsikring

 • Forsikring af grunde

 • Forsikring af indbo

 • Forsikring af særlige værdigenstande

 • Personlig ansvarsforsikringer

Bilforsikringer 

For fransk indregistrerede biler samt biler importeret til Frankrig der senere skal registreres i Frankrig

 • Ansvarsforsikringer

 • Ansvar tyveri, brand og glasforsikring

 • Kaskoforsikringer

 • Forsikring af ekstraudstyr

 • Forsikring af personlige ejendele i bilen

Livsforsikringer

Bestemte livsforsikringer er fritaget for arveafgift i Frankrig såvel som beskatning af afkastet under specifikke vilkår. En god investering for at imødegå de efter danske forhold "spegede" franske arveafgifter. 

 • Livsforsikring med månedlige / årlige indskud

 • Livsforsikringer med engangsindskud

 Ulykkesforsikringer

 • Invaliditets og død

Fordi forsikring ofte også omfatter økonomi og formuespørgsmål har vi udvidet vores virke til også at omfatte formidling af formuepleje og boliglån

Formuepleje

Vi samarbejder med nogle af de bedste på markedet og kan igennem disse tilbyde

 • Formuepleje

 • Økonomisk rådgivning i topklasse

Vores samarbejdsparter taler naturligvis Deres sprog.

Boliglån  

Vi samarbejder med danske långivere og kan igennem disse tilbyde lån i forbindelse med

 • Køb af ejendom i Frankrig 

 • Belåning af friværdi i ejendom i Frankrig eller Danmark

Rabattilbud til medlemmer af Club Danois


Uforbindende tilbud eller yderligere information hos:

JF-Assurances
Fromm Gruppen
Villa Quinsay, Chemin de St. Antoine
83600 Bagnols en Forêt
National: Telefon 04 9440 6094 - telefax 04 94 40 6087                              International: Telefon +33 4 9440 6094 - telefax +33 4 9440 6087
e-mail: jf@jf-assurances.com                                                                               e-mail fromm@wanadoo.fr

Besøg vores hjemmeside: www.jf-assurances.com