Sygeforsikringens labyrinter

Denne opsummering er lavet på baggrund af indførelsen af CMU-loven, der påbyder alle at lade sig registrere i det offentlige franske sygeforsikringssystem, Caisse Primaire d'Assurance Maladie C-P-A-M.

Det drejer sig om lovene DDOS af 04.02.1995 og 99-641 af 27. 07.1999, som trådte i kraft 01.01.2000. Den indførte lov 99-641, der generelt er kendt under Couverture Maladie Universelle, i daglig tale kaldet C M U - loven. Folk med de laveste indkomster vil efter lovens indførelse være 100% dækket under CPAM.

Der er stadig en del forvirring om, hvorvidt det er obligatorisk at lade sig registrere hos CPAM eller ej, og mange er gået forgæves, når de har villet lade sig registrere. Lovgivningsmæssigt er der ingen tvivl:

For alle, der er fast bosiddende i Frankrig, er det obligatorisk at lade sig registrere.

Loven er som følger: Alle, der er bosat i Frankrig, vil have ret til at træde ind i CPAM. For de laveste indkomster vil det være gratis.

Hvornår skal De melde Dem?

 • Hvis De har taget permanent ophold i Frankrig.
 • Hvis De har fast bopæl i Frankrig.
 • Hvis De er i besiddelse af et gyldigt Carte de Sejour (opholdstilladelse). Reglerne inden for EU / EØS - landene er, at De kan tage ophold i et EU / EØS land i op til 90 dage på en E111 udstedt fra et andet EU / EØS land. Disse regler er vejledende, så lad os rådgive Dem inden De søger optagelse.

Hvor skal De melde Dem?

 • Hos den lokale CPAM.
 • Forhør Dem hos det lokale Mairie, hvor det centrale CPAM ofte har bestemte konsultationstider.
 • Slå op i telefonbogen under Caisse Primaire d’Assurances Maladie i det distrikt, hvor De bor.
 • I Alpes-Maritimes er hovedkontoret i Nice. Adressen er: Caisse Primaire d'Assurance Maladie, 48 Avenue Roi Robert Comte de Provence,06100 Nice. Tlf. 04 92 09 40 00, fax 04 93 98 02 42. I Var er hovedkontoret i Toulon: Adressen er: Caisse Primaire d'Assurance Maladie, Rue Emile Ollivier, La Rode, 83082 Toulon Cedex. Tlf. 04 94 46 87 00, fax 04 94 46 88 00.
 • Det anbefales, at De starter med en forespørgsel på det lokale Mairie.

 Hvad skal De medbringe?

 • E-erklæring, hvis De er berettiget til offentlig sygesikring fra Danmark, skal du medbringe en.
 • Skattebilletten. Hvis tilmeldelsestidspunktet er efter 01 10 2001 og før 01 10 2002, er det 2000-indtægten osv. Hvis De har en E-erklæring (E106, E121 etc.), behøver De imidlertid ikke at medbringe skattebilletten.
 • Dåbsattest, oversat til fransk af en registreret oversætter.
 • Vielsesattest, oversat til fransk af en registreret oversætter, eller en erklæring fra Mairiet at man er ”samboende ” (certificat de concubinage).
 • Carte de Sejour. Er De ikke i besiddelse af et ”Carte Sejour”, skal De først ansøge om dette. Hertil skal De bruge de samme dokumenter som ved ansøgning om optagelse i CPAM, samt en dokumentation på at De er sygeforsikret.
 • El- eller telefonregning.
 • Rib fra banken.

 Hvem er omfattet af optagelsen hos CPAM?

 • Hvis en ægtefælle eller samlever er berettiget til en optagelse i CPAM, er de øvrige personer i familien automatisk berettiget.
 • Folkepensionister ifølge danske regler: Personer, der oppebærer folkepension, vil gratis kunne blive optaget i CPAM. Indgangsbilletten er en E121. Folkepensionsalderen i Danmark er for personer født før 01.07.1939 67 år. For personer født efter denne dato er pensionsalderen 65 år.
 • Statspensionister/invalidepensionister etc.: Personer, der oppebærer statspension eller invalidepension, vil gratis kunne blive optaget. Indgangsbilletten er en E121.
 • Udsendte medarbejdere, udstationerede arbejdstagere eller "grænsearbejdere": Hvis De arbejder i Frankrig for et udenlandsk firma, offentlig institution, selskab etc. og kommer ind under "grænsegænge-aftalen", får De i Danmark udstedt en E106, der giver Dem ret til gratis at blive optaget i CPAM. Hvis udstationeringen er af kortere varighed udstedes en E128. Dette gælder ligeledes studerende.
 • Personer, der er på understøttelse i Danmark, men opholder sig i Frankrig: Er under det danske sygesikringssystem og får udstedt en E119.
 • Familie (børn) til personer, der bor og betaler skat i Danmark: Familie, der forsørges af personer, som bor og betaler skat i Danmark, kan få udstedt en E109.
 • Efterlønsmodtagere: Der gælder ingen særlige regler vedr. efterlønsmodtagere, så denne gruppe er nødt til at tegne en privat forsikring for at få udstedt Carte de Sejour.

Andre vigtige E-formularer

 • E101 er en arbejdsgivererklæring på, hvilket firma (land) medarbejderen arbejder for, hvor personen arbejder og er bosat. Kræves for at få udstedt f.eks. en E106.
 • E104 er en dokumentation på, at personen har været optaget i det pågældende lands sygesikringssystem, hvor blanketten er udstedt. Den giver derimod ikke ret til gratis sygesikring. Hvis De flytter tilbage til Danmark og ikke har en E104 med fra Frankrig, der dokumenterer, at De har været optaget minimum seks uger i CPAM, vil De have en karenstid på seks uger, før du kan indtræde i det danske sygesystem. Det samme gør sig gældende den anden vej. E104 er således ikke et adgangsgivende dokument, men en bekræftelse på tidligere medlemskab af et offentlig sygesikring inde for EU / EØS.
 • E111 er en dokumentation på, at De er registreret i det lands offentlige sygesikringssystem, som har udstedt den. Formularen giver ret til gratis nød behandling i det land, De besøger inden for EU / EØS. Husk at Schweiz er ikke et EU / EØS land.

 Hvor får De udstedt de nævnte E-formularer?

 • Den kommune, De fraflyttede i Danmark eller Den Sociale Sikringsstyrelse, Landemærket 11, DK-1119 København K, Danmark. Tlf. 0045 33 95 50 00, fax 0045 33 91 56 54. En anden vigtig kontakt, hvis De ønsker specifikke oplysninger vedr. ovenstående regler er Sundhedsministeriet i Danmark: Tlf. 0045 33 92 33 60.
 • Alle, der ikke er berettiget til offentlig sygesikring fra deres oprindelige hjemland, skal lade sig registrere under CMU loven og betale for optagelse i CPAM.

Sådan kan De blive optaget i CPAM

 • Hvis De har en E-erklæring, der giver Dem ret til offentlig sygesikring betalt af andet EU / EØS - land, bliver De umiddelbart optaget i CPAM.
 • Hvis De ikke er berettiget til en E-erklæring, skal De optages gennem CMU. Forskellen på de to måder ligger kun i den interne procedure hos CPAM, samt hvilken pris De skal betale.

 Hvad koster optagelse i CPAM gennem CMU?

 • Der beregnes 8% af den deklarerede indkomst minus et bundfradrag på € 6403. Reglerne er som følger:
 • Bundgrænsen for at skulle betale til CPAM er for enlige € 6.403, for par € 9.604. For husstande med tre personer er fradraget € 11.525 og derefter et yderligere fradrag på € 2.561 pr. person i husstanden. De 8% bliver beregnet af indkomsten over € 6.403, hvis indkomsten er over bundgrænsen for husstanden. En ret så indviklet beregningsmetode. Udgangspunktet for beregningen vil således altid være 8% af indkomsten minus € 6.403. De 8% bortfalder, når De bliver folkepensionist
 • Ved flere forespørgsler hos CPAM, hvad beregningsgrundlaget vil være for personer, der ankommer til Frankrig, og derfor ikke har deklareret en indkomst, blev der oplyst følgende: Penge overført til en fransk konto eller dokumentation på den skattepligtige indkomst (globale indkomst) fra udrejselandet vil blive accepteret som indtægt. Hvis tilmeldingsdatoen hos CMU er før 01.10.2002, vil beregningsgrundlaget være skattebilletten for 2000. Hvis tilmeldelsestidspunktet er efter 01.10.2002, er det 2001-indtægten (globale indkomst) fra det land, hvor indkomsten var indtjent det pågældende år. CPAM/CMU oplyste endvidere, at de vil være åbne for at diskutere den enkeltes situation. Det er dog igennem mange eksempler blevet konstateret, at der ikke helt leves op til dette "løfte".
 • Der er kendskab til adskillige tilfælde, hvor personer af økonomiske hensyn har måttet udsætte flytningen til Frankrig, efter at de blev præsenteret for en kæmperegning baseret på en indkomst, der allerede er betalt sociale skatter af. Da der er så megen usikkerhed om beregningsgrundlaget, anbefaler vi, at De søger råd, evt. hos os, og - inden De lader Dem registrere i Frankrig.

Hvis De støder på problemer ved optagelse i CPAM

 • Da der fortsat er megen tvivl, eller måske ikke tilstrækkelig kendskab til den nye lov blandt medarbejderne hos CPAM, kan det være nødvendigt at bede den pågældende medarbejder kontakte The International Relations Division of CPAM Paris.
 • Når De har afleveret Deres papirer hos CPAM, så husk at få en "Attestation", et bevis på, at De er under optagelse i CPAM. Det er samtidig et bevis over for Deres forsikringsselskab, at De allerede er optaget eller er under optagelse.

Sygeforsikringsdækning i Frankrig

 • I Frankrig er det normalt at forsikre sig, fordi systemet kun dækker en del af omkostningerne i forbindelse med sygdom, tandbehandling etc.
 • Det er stadig muligt, at blive forsikret med en fuldt dækkende sygeforsikring i overgangsperioden. Mange tilflyttere har brug for en fuldt dækkende sygeforsikring, indtil de har fået opholdstilladelse. Myndighederne kræver en dokumentation for, at ansøgeren er sygeforsikret enten igennem udflytningslandet eller igennem en privat sygeforsikring.
 • Når De er blevet optaget hos CPAM og fået udleveret Deres registreringsnummer, kan De stilles frit over for forsikringsselskabet, hvis De har en fuldt dækkende sygeforsikring.

Hvorledes fungerer CPAM?

 • Den offentlige franske sygeforsikring virker meget anderledes end det skandinaviske system. Det er er en kombineret offentlig og privat betaling. Man er dækket med ca. 70% under CPAM, resten betaler man selv. Reglerne herfor kræver dog en længere forklaring, idet CPAM opererer ud fra en officiel prisliste, konvektionstaksten, der bestemmer det tilskud, den enkelte får, afhængig af sygdommens art, specialistens pris etc.
 • Under konvektionstaksten har alle former for behandlinger en kode, der afregningsmæssigt refererer til bestemte beløb. Refusionssystemet er ret kompliceret, så det er svært at få overblik over, hvad man får i tilskud.
 • Lægerne er inddelt i tre forskellige sektorer, hvoraf gruppe 1 arbejder ud fra den officielle prisliste. Øvrige læger fastsætter selv deres honorar.
 • Medicintilskuddet varierer mellem 35% og 65% tilskud afhængig af medicinens art, vigtighed etc. Hospitalsomkostninger er dækket med ca. 80%. Store operationer er dækket 100%. Men her melder sig også et spørgsmål om betaling af journalføring, kirurgens og narkoselægens eventuelle ekstrahonorar, enestue etc. Alt er forbundet med risiko for at skulle udrede store beløb, ofte i en situation hvor man i forvejen har nok at tænke på.
 • Refusionen, man får fra CPAM, er baseret på de læger, der arbejder under sektor 1. Hvis man konsulterer en læge i gruppe 2, vil prisen være højere, men refusionen ikke nødvendigvis større.
 • Læger i gruppe 2 har også ret til at indkassere et ekstrahonorar, det gælder både praktiserende læger, speciallæger og hospitalslæger. Resultat: Du må betale en større andel samt lægens ekstrahonorar. Der ydes ingen eller kun ringe tilskud til læger i gruppe 3.
 • CPAM yder tilskud til behandlinger, der er foretaget af læger, speciallæger og hospitaler, der har aftale med CPAM ( ”conventionée”).

Ved rejse til udlandet

Efter indtrædelse i CPAM vil De ved rejser i udlandet være dækket igennem en E111 for nød behandling overalt i alle EU / EØS landene. E111 fås ved henvendelse til det lokale CPAM - kontor. E111- aftalen gælder kun læger og hospitaler, der er tilsluttet det offentlige sygesystem i det land, De besøger. De vil ikke være dækket for hjemtransport til Frankrig. De er ikke dækket for planlagt behandling i udlandet. De er heller ikke dækket ved rejse eller ophold uden for EU / EØS området.

Forsikringsmuligheder

Der er et udbredt marked på sygeforsikringer som supplement til det offentlige franske system. Betegnelsen for disse supplerende forsikringer er mange, bl.a. ”Top Up –forsikring”, ”komplementærforsikring”, ”tillægsforsikring” eller den franske betegnelse, Mutuelle. Forsikringerne har det til fælles, at de dækker helt eller delvis den del af regningen, som ikke bliver refunderet af det offentlige franske sygeforsikringssystem.

Franske supplerende sygeforsikringer er opbygget således, at de dækker i forhold til konvektionstaksten. Derfor ser man ofte, at folk forsikrer sig for 100%, 150%, 300%, ja helt op til 1000% i forhold til konvektionstaksten. Det er en af grundene til, at det er temmelig vanskeligt at tegne en fransk supplerende sygeforsikring. Det kræver en god indsigt i systemets virkemåde, og det kan være dyrt, hvis man vil sikre sig effektivt med en fransk supplementforsikring. Andre udbydere tilbyder produkter, der er omkostningslimiteret til specifikke ydelser samt maksimumsgrænser for tilskuddet.

Hvis De ønsker en supplerende sygeforsikring, der ikke overlader Dem med uforudsete udgifter, hvis De løber ind i et sygdoms / behandlingsforløb, kan JF-ASSURANCES tilbyde dette - endda billigere end de fleste andre forsikringer. Så se Dem godt for, når De skal vælge sygeforsikring.

JF-ASSURANCES har opbygget et unikt forsikringssystem der tager højde for de vanskeligheder der kan opstå i perioden fra man flytter til Frankrig til man er igennem hele registreringsproceduren. Systemet bygger på tilflytterens skiftende behov fra udflytningen fra et andet land, til man er fastboende i Frankrig eller et andet land.

Systemets opbygning:

JF-ASSURANCES råder over en kombination af 6 forskellige sygeforsikringer, som tager højde for den enkeltes situation fra det øjeblik De forlader Deres oprindelige hjemland, til den dag De er etableret i udflytningslandet. Forsikringerne er således skruet sammen at nogle af forsikringerne kan tegnes uanset til hvilket land De flytter hen, og andre kan udelukkende tegnes hvis De tager permanent ophold i Frankrig. De supplerende forsikringer er f.eks. ”skræddersyet” til det offentlige franske sygeforsikringssystem og kan derfor kun tegnes i Frankrig. Systemet er bygget således op, at det er muligt at skifte fra en type police til en anden type police uden ”dårligere vilkår”. ”Uden dårligere vilkår” betyder bl.a., at selv om De har pådraget Dem en alvorlig sygdom under den ene police, vil den ikke være ekskluderet i den nye police.

Mange udlændinge der er bosat i Frankrig ønsker, udover at have en dækning der supplerer CPAM i Frankrig, også at være dækket uden for Frankrig, på rejser, eller ved ønske om behandling uden for Frankrig, f.eks. på et privathospital i sit oprindelige hjemland. Denne form for forsikring tilbyder vi også od denne konstruktion er indeholdt i forsikringssystemet.

Det er således muligt for Dem, at tegne en police, der i Frankrig fungerer som supplerende sygeforsikring, som dækker den fulde difference mellem det tilskud, der gives fra CPAM og op til de faktiske omkostninger uden selvrisiko. Uden for Frankrig vil forsikringen være en fuldt dækkende sygeforsikring, der dækker Dem i hele verden 365 dage om året med frit hospitalsvalg i Europa.

For dem der kun rejser en sjælden gang udenfor EU / EØS området, og dermed ikke dækket af E111 aftalen, kan der naturligvis i de tilfælde tegnes en rejseforsikringer der dækker den specifikke rejse. Der kan også tegnes rejseforsikringer der gælder for et år ad gangen.

Opdaterede oplysninger

BEMÆRK, - som noget nyt har Frankrig 1. januar 2002 tilsluttet sig en aftale, der blev indgået allerede i 1998 imellem de øvrige EU lande, at alle der tidligere var indbefattet af en E121 igennem en anden person, f.eks. ægtefælle eller samlever, skal have udstedt sin egen E121.

Lovens konsekvens er følgende:
For de personer, der er optaget hos CPAM under ægtefællens / samleverens / faderens eller moderens E121 og dermed optaget i CPAM på en anden persons E121, bliver nu bedt om at fremskaffe en E121 fra den udstedende myndighed i oprindelseslandet. Efter at have checket disse forhold hos Udenrigsministeriet bekræftes Frankrigs særstilling og den sene tiltrædelse til denne aftale. Udenrigsministeriet oplyser endvidere, at der ikke vil være nogen problemer med at få udstedt E121 til de familiemedlemmer, som ikke er i besiddelse af dette dokument, og hvor det kan dokumenteres, at den pågældende opfylder betingelserne for erhvervelsen af denne formular. Henvendelse kan ske til den sociale sikringsstyrelse i København eller den sociale myndighed i den kommune, den pågældende er fraflyttet i det oprindelige EU / EØS bopælsland. Der skal samtidig gøres opmærksom på et vigtigt forhold, som har overrasket flere, der i forvejen var i en vanskelig situation, nemlig ved ægtefællens eller samleverens død. Det forholder sig sådan, at hvis den berettigede indehaver af en E121 dør, annulleres de øvrige E121’ere, der er udfærdiget på grundlag af den berettigede indehavers.

Eksempel: Et ægtepar flyttede til Frankrig i 1999. Manden var 67 år, hustruen var 60 år (født 02.02.1939). Da manden oppebar folkepension og dermed var berettiget til en E121, fik han udstedt denne hos den sociale sikringsstyrelse i Danmark. I Frankrig blev begge ægtefæller optaget i CPAM på mandens E121.

Hvis manden i det ovenstående eksempel imidlertid dør i 2002 i en alder af 70 år, sker følgende: Hustruen er nu 63 år og oppebærer ikke stats-, invalid-, eller folkepension fra Danmark. Hun vil fra mandens dødsdag ikke være dækket af CPAM. Hun vil derimod skulle søge optagelse i CPAM igennem CMU loven og betale de obligatoriske 8% af sin skattepligtige indkomst, minus det obligatoriske fradrag på € 6403. Hun vil (da hun er født før 01.07.1939) være folkepensionist, når hun fylder 67 år og vil derfor på dette tidspunkt igen kunne erhverve en E121 og dermed slippe for at betale de omtalte 8%.

Hvis De har spørgsmål til de behandlede emner, er Jens Fromm fra JF-Assurances gerne til rådighed med svar på læsernes spørgsmål. Ring på tlf. 04 9440 6094, fax 04 9440 6087 eller e-mail til fromm@wanadoo.fr